Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Jak zabavit nadané dítě v hodině i mimo ni. Konference Mensa pro školy 2011.

Mensa České republiky pořádá konferenci k podpoře spolupráce této organizace se školami. Nabízený program by měl přinést nové informace, vytvořit zajímavé kontakty, ale též  napomoci k systematičtější podpoře mimořádně intelektově talentovaných dětí a mládeže v našem státě. Na této akci se sejdou zástupci různých typů škol, přímo-řízených organizací MŠMT, neziskového sektoru a rodičů nadaných dětí. Cílem je vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci a napomoci tak lepší koordinaci

Účastníkům konference budou nejen předány rady z oblasti teorie, ale pokud možno co nejvíce praktických rad, informací a konkrétní pomoci – pozvali jsme jako přednášející osoby, které se prací pro nadané děti a mládež dlouhodobě zabývají a budou schopni své zkušenosti předat. Na nedávné mezinárodní konferenci ECHA 2008 se mimořádně osvědčil systém seminářů/debat, jako paralelní aktivita k přednáškám. Bereme proto přednášky spíše jako představení přednášejícího a vedle sálu s přednáškami bude vyčleněn ještě prostor na debaty a diskuse, vytvoření konkrétních výstupů spolupráce – materiálů, projektů, termínů akcí …

Paralelně s programem bude možné např. Praktické seznámení se s hrami a dalšími materiály vhodnými do výuky, zdroje takových materiálů, možnosti aplikace ve výuce či domlouvat společné projekty

Zájemcům budou k dispozici - Didaktické pomůcky, materiály, pracovní listy, publikace zaměřené na nadané děti a mládež. Na akci budou výrobci a distributoři her a hlavolamů, nakladatelé, tvůrci didaktických materiálů, pedagogičtí odborníci i rodiče nadaných dětí. Dostatečný prostor bude dán vzájemné výměně zkušeností jak mezi pedagogickými pracovníky, tak i mezi představiteli nevládních neziskových organizací, politiky, rodiči i zástupci Mensy.

Místo: KD Průhon, Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy
Termín: 11.11.2011, 9.30 - 14.30

Více na: http://www.mensa.cz/nadane-deti/konf-mensa-pro-skoly


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV