Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) - je soutěž samostatných odborných prací určená především středoškolským studentům. Mohou se jí ale účastnit i talentovaní žáci ze základních škol. Základem je zpracování odborné práce na téma, které si zpravidla volí soutěžící sám podle svého zájmu či koníčku.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) - má v rámci soutěží poměrně výjimečné postavení. Je nejrozsáhlejší soutěží samostatných odborných prací středoškolských studentů. Její značnou předností je obrovská šíře záběru od přírodovědných přes technické po humanitní obory a značný počet účastníků. Ve srovnání s klasickými olympiádami je zde kladen daleko větší důraz na tvořivost.

Do soutěže se může přihlásit jednotlivec nebo soutěžní tým s řešením problému, kterému se věnuje na základě získaných teoretických, respektive praktických poznatků. Dále může soutěžit s technickým návrhem nebo návrhem učební pomůcky. Práce musí mít vždy písemnou formu a při zpracování je třeba dbát na dodržování struktury platné pro všechny vědecké a odborné práce, tedy úvod, metodiku, výsledky, závěr a diskusi.

Soutěž má jasně danou strukturu a pravidla pro přihlášení a účast. Účastníci se přihlašují prostřednictvím webového formuláře a rovněž vstup organizátorů na jednotlivých soutěžních úrovních a porotců, kteří práce posuzují, je elektronický. Soutěžící obhajují práce před odbornými porotami na jednotlivých soutěžních úrovních - ve školním, okresním, krajském a celostátním kole.Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka. Nejúspěšnější řešitelé Středoškolské odborné činnosti jsou nominováni na mezinárodní soutěže v zahraničí, které na SOČ navazují. Od r. 1999 je SOČ afilací prestižní mezinárodní soutěže International Science and Enginnering Fair www.societyforscience.org/intelisef2011ve Spojených státech amerických a od r. 2000 je zapojena do soutěže European Union Contest for Young Scientists ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm.

Podrobné informace o soutěži, harmonogramu konání aktuálního ročníku a podmínky pro přihlášení jsou uvedené na samostatných webových stránkách soutěže www.soc.cz, kde je rovněž umístěn archiv vítězných prací celostátního kola za uplynulých pět ročníků.

Kontakt na tajemnici soutěže: Ing. Miroslava Fatková, NIDM, Na Poříčí 4, 115 30 Praha 1; e-mail: mirka.fatkova@nidm.cz;

tel.: 221 850 813     
 


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV