Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DEO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR. 47. ročník 2017/2018 se odehraje v Praze.

Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".

Propozice pro 47. ročník DEO na školní rok 2017/2018

Doporučená literatura pro 47. ročník DEO:

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

                      se schválenou doložkou MŠMT

okresní kolo:  AUGUSTA, P. a HONZÁK, F., 1992. Československo 1918-1938.

                          Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00311-2

                         + literatura předchozího kola                                                             

krajské kolo: KUKLÍKOVI, J. a J., 2005. Dějepis 4, Nejnovější dějiny. Praha: SPN.

                          ISBN: 80-7235-175-3   (str.: 7 - 62)

                        + literatura předchozích kol

ústřední kolo: BĚLINA, P. A KOL., 1992 a další vydání. Dějiny zemí koruny české II.

                           Praha: Paseka. ISBN: 80-85192-30-6   (hlava IV., str.: 148 – 200)                       

                        + literatura předchozích kol

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření:

Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.