Podpora nadání - Královéhradecký kraj

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

 

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání.

Členové Krajské koordinační skupiny se společně s koordinátorem podílejí na rozvoji podpory nadání v Královéhradeckém kraji, která směřuje jak na talentované žáky, tak na pedagogické pracovníky – jejich vzdělávání a informovanost v oblasti podpory a rozvoje nadání. Členové dále usilují o vzestup celé oblasti podpory nadání v kraji, a to především prostřednictvím koordinace, předávání informací a podporou síťování (vytvářením Krajské sítě podpory nadání – KSPN). Úkolem Krajské sítě podpory nadání je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků, a informovat o jejich aktivitách. 

Základním informačním prostředím přinášejícím aktuality z oblasti podpory nadání v kraji i na celostátní úrovni je web talentovani.cz. Významnou příležitostí pro výměnu zkušeností, podnětů a vytyčení aktuálních problematických míst péče o nadané v kraji jsou kulaté stoly k podpoře nadání, kterých se účastní všichni zájemci o problematiku, zejména ředitelé a učitelé škol, výchovní poradci, zástupci relevantních subjektů, rodiče nadaných žáků a další zájemci. Kulaté stoly jsou avizovány na webu talentovani.cz.

Členové Krajské koordinační skupiny se scházejí na samostatných schůzkách, jejichž obsahem je hodnocení situace v kraji, pojmenování problémů a hledání jejich řešení.