Olomoucká síť podpory nadání

Krajská koordinační skupina a Krajská síť podpory nadání Olomouckého kraje

Organizace sdružené v Krajské koordinační skupině (KKS) se společně podílejí na snaze podporovat rozvoj nadání v Olomouckém kraji. Zaměřují se na jedné straně na podporu talentovaných žáků přímo a na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků ve věcech týkajících se podpory a rozvoje nadání, a na druhé straně usilují o vzestup celého odvětví v kraji, a to především rolí informační, koordinační a podporou síťování (vytvářením Krajské sítě podpory nadání - KSPN). Úkolem Krajské sítě podpory nadání je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků, a informovat o jejich aktivitách. 

Roli informační a koordinační naplňují členové KKS a potažmo KSPN zaprvé prostřednictvím internetových prostředků (zejména portálu www.talentovani.cz) a zadruhé prostřednictvím akcí pořádáných přímo v kraji, kterými jsou zejména: 

Kulaté stoly k podpoře nadání v kraji (v podobě minikonferencí s určitými tématy týkajícími se tématu), kterých se účastní všichni zájemci o problematiku, zejm. ředitelé a učitelé škol, úředníci relevantních pracovišť, rodiče nadaných žáků a další zájemci. Kulaté stoly se uskutečňují přibližně 2x ročně a jsou avizovány na webu talentovani.cz.

Setkání Krajské sítě podpory nadání (tj. setkání subjektů v kraji, které projevují zájem se problematice věnovat a které chtějí své činnosti prezentovat ostatním členům a rovněž přizvané odborné i širší veřejnosti). Setkání se organizují přibližně 3x ročně.

Setkání samotné Krajské koordinační skupiny (kde dochází ke zhodnocení situace v kraji, k pojmenování problémů a k návrhům jejich řešení). Aktuálně KKS považuje za problém Olomouckého kraje nerovnoměrnou dostupnost vhodných produktů pro nadané na území kraje (okres Jeseník), ale rovněž nerovnoměrný zájem o tyto produkty. KKS se schází přibližně 3x ročně. 

Další subjekty podporující nadání v kraji

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

Projekt řešil problém s tím, jak zaujmout děti školního věku základních škol a gymnázia a jak je přimět k tomu, aby projevili zájem o technické obory, a ještě se dozvěděli i něco z historie. V...

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že n erozvíjené...

Středisko volného času ATLAS a BIOS

Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr.Blanka Mašková(ředitelka), Mgr.Dagmar Mlčáková  telefon:   581 20 12 46 email: vedeni@svcatlas-bios.cz ...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

Mensa ČR

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012)

Cílem projektu bylo vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým, byla vyčleněna cílová skupina 200...

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt FZŠ, Hálkova 4, Olomouc (2010-2012)

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni základní školy. Projekt reagoval na aktuálně nedostačující situaci ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Během 20...

Projekt BADATEL

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků.

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje místní kluby, které dětem a mladým se zájmem o vědu, techniku a ekologii, pomáhají objevovat zákonitosti světa kolem nás. Využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými...

Asociace středoškolských klubů České republiky

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje...

Konzultační střediska SOČ

Konzultační střediska SOČ pro žáky a učitele  Novinkou od ledna 2012 jsou čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou...

FZŠ Hálkova, Olomouc

Kromě individuálních vzdělávacích plánů zavedla škola výuku intelektově nadaných dětí ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů.

Dětská Mensa ČR

Platformou při Mense ČR je Dětská Mensa. Organizuje letní campy, kluby nadaných dětí a další aktivity. Určeny jsou především dětem ve věku 5 - 14 let.