Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Mladí vědci se mohou hlásit na vědecké ceny velvyslanectví Francie v ČR

Akademie věd ČR hledá kandidáty do 33 let pro letošní vědecké ceny v různých oblastech výzkumu, které vyhlašuje velvyslanectví Francie v ČR. Uzávěrky jsou v březnu.

Na každou cenu budou nominováni nejvýše dva nejlepší kandidáti, na cenu za humanitní a společenské vědy pouze jeden. Zájemci se mohou hlásit v šesti oborech, a to v oblasti počítačových věd (Cena Josepha Fouriera), medicíny (Cena Alberta Schweitzera), chemie (Cena Jean-Marie Lehna), farmacie (Cena Sanofi), jaderný výzkum (Becquerelova cena), humanitní a společenské vědy (Cena Jacquese Derridy). V rámci této iniciativy se bude udílet i zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Kandidáti mohou posílat své přihlášky do interního předkola AV ČR do 8. 3. 2018 na mail lokajickova@kav.cas.cz a v předmětu uvést, o kterou z cen se chtějí ucházet. Přihlášky mohou podávat PhD studenti a případně i postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2017 nebo 2018. Věkovou hranicí je 33 let, podmínkou česká či slovenská národnost s pracovním úvazkem na pracovišti AV ČR.

Pro přihlášení se do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu, nikoli obor doktorského studia. Například o ceny v oblasti medicíny a farmacie se mohou ucházet i studenti doktorandských studijních programů z oboru molekulární či buněčné biologie, biochemie, pokud má jejich projekt návaznost na medicínu či farmacii. Bližší informace  naleznete na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Mladi-vedci-se-mohou-hlasit-na-vedecke-ceny-velvyslanectvi-Francie-v-CR/


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV