Aktualizace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (KAP LK I.)

22.04.2019

Realizační tým projektu KAP LK po třech letech od jeho vzniku pracuje na aktualizaci dokumentu KAP LK I. Společně s odbornými minitýmy budou metodičky projektu analyzovat současnou situaci v jednotlivých oblastech vzdělávání (11 prioritních témat Krajského akčního plánu), diskutovány budou zejména problémy klíčových témat KAP LK ve středním a vyšším odborném vzdělávání.

Cílem spolupráce s odbornými minitýmy je především reálné zapojení odborníků z praxe. Očekávaným přínosem je získat co nejvíce pohledů a názorů na danou problematiku. Účelem setkání je aktualizace vytyčení problémových oblastí, jejich příčin a cílů (včetně navržení možných aktivit, které povedou k jejich řešení). 

Téma /Odborný minitým

Metodik

Datum jednání

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Mgr. Jana Antošová

15. 4. 2019

Čtenářská a matematická gramotnost

Bc. Monika Pittnerová

16. 4. 2019

Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasného odchodu ze vzdělávání

Mgr. Jana Antošová

23. 4. 2019

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Bc. Monika Pittnerová

25. 4. 2019

Podpora polytechnického vzdělávání

Mgr. Jana Štefková

25. 4. 2019

Podpora inkluze

Mgr. Jana Antošová

26. 4. 2019

Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání

Mgr. Jana Antošová

29. 4. 2019

Rozvoj výuky cizích jazyků

Bc. Monika Pittnerová

29. 4. 2019

Digitální kompetence

Mgr. Jana Štefková

30. 4. 2019

Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované

Bc. Monika Pittnerová

30. 4. 2019

Infrastruktura

toto téma řešeno jako průřezové ve všech předchozích oblastech