Pro učitele nadaného žáka

Jak poznám ve třídě nadané žáky?

Pro učitele jsou vyvinuty nástroje, které Vám při hodnocení nadání žáků mohou pomoci. Pro děti v MŠ je to NOMI

Pro žáky ZŠ je to IDENA

Více o práci s nadanými se můžete dozvědět v DVPP kurzech NIDV. Nabídku naleznete na stránkách NIDV, případně u krajského koordinátora podpory nadání.

Kdo může nadané žáky identifikovat?

Identifikaci může provést krajský koordinátor péče o nadané - psycholog nebo krajský koordinátor péče o nadané speciální pedagog viz jejich adresář dole na http://talentovani.nidv-web-04-prod.nidv.cz/index.php/system-podpory-nadani/krajske-site

Jaké mám možnosti podpory nadaných žáků v mé třídě?

Nadanému žákovi může být ve spolupráci s odborníky (psycholog, speciální pedagog, zkušený učitel) připraven tzv. individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, může být přeřazeno do vyššího ročníku, jehož učivo lépe odpovídá myšlenkové kapacitě dítěte, a dále mu může být nabídnuta rozšířená výuka předmětů či předmět se speciálním zaměřením.

Podstatné je zapojovat do výuky nabídku, která bude vzdělání rozvíjet. Inspiraci můžete nalézt v některých kurzech NIDV, případně na portále RVP nebo v naší sekci Metodické materiály.

Kdo mi může pomoci s podporou nadání mých žáků?

Spádová pedagogicko psychologická poradna může provést vyšetření intelektového nadání a vydat odporučení pro IVP.
Vhodné je šikovné žáky nasměřovat na přiměřené mimoškolní aktivity.
Různé druhy testování ale i dalších aktivit společně se školou či v rámci mimoškolního vzdělávání mohou nabídnout neziskové nestátní organizace a sdružení, členové celostátní Sítě podpory nadání a o dobrou praxi s podporou žáků se mohou podělit školy, které tímto způsobem pracují - v Síti podpory nadání nebo i mimo ni.

Mohu získat finanční podporu pro práci s nadanými žáky ve třídě?

V rámci tzv. podpůrných opatření, vyhlášených MŠMT je možnost, aby škola získala pro práci s nadanými žáky podporu na konkrétní činnosti či nástroje. Jejich přehled najdete zde.
Dále je možné využít šablony k podpoře práce s nadanými žáky. Více informací můžete nalézt v dokumentech Šablony - vzorový projekt pro školu a Příklady dobré praxe realizace šablon pro podporu nadání v sekci Pomoc školám a organizacím.