Soutěž v jazyce ruském

Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků. 

Informace na nových webových stránkách soutěže                 

Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D.
martin.filip@vse.cz

Soutěž v ruském jazyce má  v ústředním kole  tento obsah:

  • poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný písemný úkol, doplnění   údajů apod.; soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • konverzace s členy poroty na dané téma. Porota řídí konverzaci, klade doplňující otázky. Konverzace je vedena formou besedy, po krátkém monologu studenta následují doplňující otázky poroty (forma dialogu)
  • řešení jazykové situace (pro všechny studenty je volena stejná struktura otázek) (např. Как дела? Что у тебя нового? Который час? ). Zadání jazykové situace může být formou obrázku, případně slovního popisu
  • okruhy konverzace: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.

Organizační řád Soutěží v cizích  jazycích platný od 18. listopadu 2019.

Aktuální ročník

Archiv

Obecné dokumenty

Kontakt