Soutěž v jazyce ruském

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě dohody ze dne 28. března 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy došlo k předání  soutěže v ruském jazyce novému organizátorovi, kterým se stala PedF UK.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy prostřednictvím katedry rusistiky a lingvodidaktiky garantuje realizaci ústředního kola konverzační soutěže a poskytuje metodickou podporu nižších kol (okresní a krajská kola soutěží).

Garant:

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., katedra rusistiky a lingvodidaktiky

E-mailový kontakt je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz

Informace k soutěži naleznete na nových webových stránkách: https://soutezejazyky.pedf.cuni.cz/

Stránky www.talentovani.cz slouží jako archiv soutěže.

Šklolní rok 2021/22

Ústřední kolo soutěže se konalo online 8. 4. 2022 ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Katedry ruského jazyka a literatury a s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity, Katedrou rusistiky a lingvodidaktiky.

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich dalším studiu. Velké poděkování patří porotám, které vytvářely zadání úloh, pomáhaly s realizací soutěže a hodnotily výkony žáků při soutěži, poděkování patří i paní kolegyni Bačíkové NPI za IT podporu soutěže.

Výsledky SŠ I

Výsledky kategorie SŠ II

Výsledky SŠ III

NOVÉ Změny v propozicích ze dne 2.02.22 !!  Propozice SCJ pro školní rok 2021/2022 změny - změny se týkají doplnění adres pro kraje Vysočina, Pardubice, Zlín, Jihomoravský kraj a v bodě 1 Další org.pokyny str. 5

Propozice SCJ - tabulka termínů postupových kol má informativní charakter. U soutěží, které nemají centrální zadání úloh nižších postupových kol, je stanovení termínu konání ŠK, OK, KK na příslušném garantu soutěže. V případě nejasností se informujte u tajemnice soutěže.

Soutěž v ruském jazyce má  v ústředním kole  tento obsah:

  • poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný písemný úkol, doplnění   údajů apod.; soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • konverzace s členy poroty na dané téma. Porota řídí konverzaci, klade doplňující otázky. Konverzace je vedena formou besedy, po krátkém monologu studenta následují doplňující otázky poroty (forma dialogu)
  • řešení jazykové situace (pro všechny studenty je volena stejná struktura otázek) (např. Как дела? Что у тебя нового? Который час? ). Zadání jazykové situace může být formou obrázku, případně slovního popisu
  • okruhy konverzace: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.

Školní rok 2020/21

Ústřední kolo se konalo 21. 4. 2021

Výsledková listina kat. SŠI

Výsledková listina kategorie SŠ II

Výsledková listina kategorie SŠ III

Organizační řád Soutěží v cizích  jazycích platný od 18. listopadu 2019.

Mezinárodní zkouška z ruského jazyka - informace o mezinárodní zkoušce z ruského jazyka podá zájemcům Mgr. Liudmila Nyklova kurzy@rsvk.cz. Mezinárodní zkoušky lze též skládat v Institutu ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ ТРКИ, který zahájil svou činnost v červnu 2017 za podpory Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity a jako součást Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky VĚDA, více informací zde.

Propozice

Propozice

Výsledky

Výsledky

Výsledky

  • 2016Vysledkova listina ustredniho kola v ruskem jazyceSS II 16.pdf
  • 2016Výsledková listina ústředního kola v ruském jazyce, kategorie SŠ I.pdf

Výsledky