Antologie ideologických textů

14.04.2020

Tato antologie vznikla jako webová interaktivní učebnice, která by měla usnadnit výuku moderních dějin na středních školách. Není však určena pouze učitelům a studentům, ale všem, které problematika ideologické persvaze zajímá. Čtenář zde nalezne ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky a utvářely charakter lidově demokratického režimu. Antologie si neklade za cíl komplexní a vyčerpávající popis tématu. Nelze ji tedy vnímat jako přehled historického vývoje dané problematiky. Stávající témata průběžně doplňují další kapitoly, antologie se tak bude postupně rozrůstat. Výběr zohledňuje jednak šíři specifických žánrů ideologické literatury a též jejich proměny v kontextu historického vývoje.

Jádro antologie představují ukázky ideologických textů, doplněné možnými otázkami. Tyto otázky se pokouší rozvíjet kritické myšlení, naznačují možnosti interpretace a poukazují na klíčové problémy recepce ideologických textů. V tomto smyslu může antologie pomoci nejen při výuce dějepisu, pokouší se integrovat též perspektivu dalších humanitních oborů – zejména literární a mediální výchovy. K otázkám jsou připojeny i možné odpovědi. Ty přitom nepředstavují závaznou autoritu, ale nabízí se spíše jako inspirace. Učitelům dějepisu, literatury či ZSV mohou tyto možné odpovědi naznačit, jakým směrem se interpretace v rámci výuky může ubírat, jakým tématům má smysl při čtení ideologických textů věnovat pozornost. I mimo kontext školní výuky (pro jednotlivé čtenáře antologie) může mít konfrontace vlastní interpretace s naším komentářem smysl. Ukázky ideologických textů doplňuje též krátká interpretační studie (historický kontext), jež jednotlivé ukázky zasazuje do širších souvislostí.

Antologii lze při výuce využít nejen interaktivně s pomocí dataprojektoru, jednotlivé texty lze též kopírovat, celá antologie je k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Samozřejmě lze antologii využít i k zadávání domácích úkolů a referátů, případně k samostudiu.