Minikonference Sdílení škol podporujících nadání Pardubického kraje

24.05.2023

V pátek 19. 5. 2023 se v Pardubicích v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnila minikonference, na které sdíleli své praktické zkušenosti zástupci škol podporujících nadání s účastníky vzdělávacího semináře. Akci zorganizovalo krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR prostřednictvím koordinátora podpory nadání Mgr. Bc. Josefa Roušara ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Účastníci měli možnost seznámit se s výstupy programu "Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky v ZŠ Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pk II". Do projektu pilotního ověření systémového přístupu k podpoře rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků bylo zapojeno pět základních škol na území Pardubického kraje, které již měly předchozí zkušenost s prací s nadanými a talentovanými žáky. Z těchto škol své zkušenosti sdílely na minikonferenci tři z nich. Formou prezentací představili ředitelé nebo zástupci škol svoje vize a praktické postupy uplatňované při rozvoji talentu a nadání, formy identifikace, zvolené cíle a záměry konfrontované s každodenní praxí. Současně upozornili na úskalí a rizika, překvapivá zjištění a sdíleli úvahy, "AHA momenty" a praktická doporučení.

Se svými příspěvky, zkušenostmi se zaváděním aktivit zaměřených na odhalování potenciálu, propojování synapsí, silné stránky dětí a žáků a podněcování jejich vnitřního zájmu se představily další dvě základní, dvě mateřské a jedna střední škola, které usilují o systematický přístup k rozvoji nadání a talentu. Diskuse o možnostech jednotlivých škol, vizích, nástrahách při uvádění do každodenní praxe a dalších aspektech proběhla za přítomnosti cca 70 účastníků.

Na minikonferenci byl představen projekt Synapse, který připravuje mentory škol, a vize vyvážené inkluze, která respektuje potřeby celého spektra žáků včetně nadaných, možnosti učitelů, školy a roli rodičů v rámci vzdělávání - Modely vyvážené inkluze - Vize vyvážené inkluze (google.com)

Diskuse o možnostech jednotlivých škol, záměrech, nástrahách při realizaci systematické podpory zájmu a tvořivosti dětí a žáků proběhla v příjemné atmosféře za přítomnosti cca 70 účastníků.

Zdroj článku: https://www.klickevzdelani.cz/, autor: Mgr. Lenka Havelková