Mladý vědec 2019

04.03.2020

Tento projekt navazoval na tři předchozí úspěšné ročníky. Zaměřoval se na podporu a rozvoj nadání dětí a mládeže ve věku 13 – 19 let se zájmem o přírodní vědy a techniku zejména v jejich volném čase. Stěžejní aktivity projektu probíhaly nepravidelných schůzkách debrujárských klubů, kde děti a mládež pracovaly na krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých projektech. Děti v klubech byly vedené k aktivnímu vnímání problémů okolo sebe, získávaly informace o globálních problémech, identifikovaly místní problémy s globálním přesahem a usilovaly o jejich řešení.

Byly realizovány aktivity projekty „Recykluj a experimentuj s námi“, navazující aktivity v rámci projektu “Slavní vědci a objevitelé“, a nový projekt „Fyzika v kuchyni, ve sportu, v dopravě atp.“ Výstupy z dlouhodobých aktivit byly představeny odborné a laické veřejnosti v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni, Noci vědců, Festivalu vědy či Týdne mozku, vybrané kluby se také průběžně připravovaly na prezentaci výšeuvedených aktivit na mezinárodní přehlídce dětských a mládežnických projektů Expo Sciences International v Abu Dhabi a Science on Stage v Portugalsku.

Debrujáři si zlepšili a rozšířili své komunikační a prezentační dovednosti, prezentovali své projekty odborné i laické veřejnosti, porovnávali získané dovednosti a výstupy z realizovaných projektů se žáky z celé republiky i se žáky na mezinárodní úrovni v rámci přehlídek Expo Sciences a dalších výstava konferencí.

Členové debrujárských klubů se aktivně zúčastnili Expo Sciences International 2019, Týden mozku, Dny vědy a techniky, Mini Maker Faire, Science on Stage, Globe Games, ESDY, soutěž O klobouk kouzelníka Pokustóna, EDUCA Liberec 2019, aj.

Důležitou součástí všech aktivit je společné sdílení výsledků práce jednotlivých klubů na celorepublikovém setkání, které proběhlo v Olomouci.

Přímo do vzdělávacích aktivit projektu byli zapojeni žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci pracující v klubech malých debrujárů - tj. tato skupina byla řízeně a metodicky vedena a podporována v rozvoji v oblasti vědy a techniky v rámci pravidelné klubové činnosti a pobytových aktivit a neorganizované děti a mládež –byli metodicky vedeni spolu s organizovanými dětmi a mládeží při návštěvách vysokých škol, odborných institucí, besedách, exkurzích do science center. Další skupina neorganizovaných dětí a mládeže a široká veřejnost byla do aktivit zapojena nepřímo, zde se jednalo o návštěvníky dílčích vzdělávacích a prezentačních akcí.

V současné době je díky čtyřleté tradici ze strany dětí a mládež o zapojení do projektu zájem, je zpracováno portfolio možných materiálů pro projektovou a badatelskou činnost a jsou navázány partnerské vztahy se ZČU Plzeň, AV ČR, MFF UK, PřF UK a dalšími subjekty pro zajištění kvalitní odborné podpory a možnosti návštěvy výzkumných pracovišť a univerzit, ale i podpory ze strany odborníků při realizaci střednědobých a dlouhodobých projektů, stejně jako umožnění prezentace aktivit projektu v rámci prezentačních akcí AV ČR a univerzit.

V následujícím období plánujeme pokračovat v systematické dlouhodobé práci s talentovanými dětmi a mládeží prostřednictvím projektu Mladý vědec 2020 v podobném duchu jako doposud.

Tento projekt byl podpořen MŠMT.