Motivační stipendia VŠB - TU Ostrava

06.05.2020

Podporujeme nadané

Snažíme se motivovat naše studenty dosahující skvělých výsledků v oblasti vědy a výzkumu. Finančně podporujeme projekty doktorandů, kteří přispívají světu vědy svými poznatky. Nadaní studenti také mohou vycestovat a navštívit špičková vědecká pracoviště.

O motivačním stipendiu

Cílem motivačních stipendií je finančně podpořit studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO s vynikajícími výsledky v oblasti vědy a výzkumu. To by mělo vést k větší motivaci doktorandů vědecky pracovat a následně ke zvýšení vědeckého výkonu pracovišť VŠB-TUO. Zároveň se tím získává přehled o výkonu studentů v rámci celé univerzity.

Postup výběru studentů

Nejprve je výběr studentů doktorských studijních programů proveden fakultami a výzkumnými centry na základě bodového hodnocení výsledků vědecko-výzkumné činnosti dle společné bodové stupnice. Následně prorektor pro VaV provede užší výběr tak, aby bylo podpořeno maximálně 100 nejlepších studentů podle počtu dosažených bodů.

Podmínky pro udělení stipendia

Vybraní studenti musí být ve stavu „student“, nesmí přerušit nebo ukončit studium a musí plnit své studijní povinnosti dle plánu stanoveného školitelem.