OpenTechLab Jablonec nad Nisou

26.12.2023

Jak to zde funguje: 

Vzdělávání ve Science Elementary Micro School

Na SEMS se silně zaměřujeme na podporu akademického a tvůrčího růstu dětí, nadaných v přírodních a technických vědách. 
S vysoce individuálním přístupem usilujeme metodicky o rozvoj inovativních, kreativních a kritických vlastností malých myslitelů prostřednictvím přístupu k pokročilým vzdělávacím standardům a technologiím, s náležitou hloubkou i rigorózností.
Vytváříme tak vhodné podmínky pro emocionálně sociální růst jejich osobnosti a rozvoj samostatného myšlení.

Skutečně individuální přístup

Individuální přístup k jedinečným potřebám každého studenta tvoří jeden ze základních pilířů práce s nadanými dětmi.
Výrazný talent bývá často vyvažován výraznými povahovými individualitami a osobními potřebami. Vytvořili jsme prostředí, kde jsou tato specifika respektována. Trpělivě s nimi pracujeme, aby nevytvářela ve výuce ani vztazích zásadní úskalí.
Je to sice náročné, ale ne nemožné. Velkou měrou přispívá malý počet studentů ve skupině, kde čtyři studenty vedou dva mentoři.
Vzdělávací systém na SEMS umožňuje také velmi efektivně zohledňovat odlišnou rychlost postupu každého studenta. Díky tomu nejsou rychlejší studenti nuceni zpomalovat a čekat na ty slabší a nejsou tedy omezováni v rozvoji svého potenciálu.

Role badatele - vědce na místo role žáka

Uchopili jsme vědu a použili jí jako přirozený vzdělávací nástroj. Studenti na místo role žáka, přijímají role vědců a to se vším všudy. Poznatky nabývají především svou badatelskou aktivitou. 

To ale neznamená, že bychom rezignovali na studium. Naopak, studium se stává přirozenou součástí právě badatelských aktivit. Značná míra rigoróznosti k metodickým postupům, která je s rolí badatele spjata, přirozeně vytváří tlak na osvojení si takových kompetencí, jako jsou důslednost, odpovědnost či respekt. 
Systematičnost této formy vzdělávání je založena na sledu úloh, které jsou postupně studentům předkládány k řešení.

Každá úloha začíná přednáškou, která seznamuje studenty s jejím obsahem a uvádí je do dané problematiky. Následuje seminář, kde studenti postupným studiem vytvářejí hypotézy, z nichž nakonec vzejdou teoretické předpoklady. K prokázání jejich pravdivosti studenti navrhují experiment i aparatury, potřebné k jeho provedení. Navržené aparatury následně zhotoví a pouští se do pokusů. Provádějí měření a zaznamenávají naměřené hodnoty, ty pak statisticky zpracovávají a vyhodnocují. Na konec jsou získané poznatky z daného experimentu nebo série experimentů hodnoceny, do jaké míry je lze zobecnit a jak.

Úloha mentorů

Způsob vzdělávání na SEMS zjevně klade vysoké nároky na mentory. Jaká je tedy jejich úloha?

Možná překvapivě, v první řadě je to být opravdu mentorem. Tedy působit jako zkušenější kolega, spolehlivý partner a průvodce. Otevírat dětem prostor pro růst a podporovat jejich nadání. 
Se studenty mentor pracuje jako s respektovanými partnery, přičemž svou aktivitou usměrňuje jejich činnost i postoje, stejně jako výuku samu.
Výklad mentorů je vysoce inspirativní. Vnáší do úloh neobvyklé souvislosti, ukazuje náhled na věc z různých zajímavých a mnohdy nečekaných perspektiv. Usiluje o vytvoření zájmu o téma, rozvíjí fantazii a touhu po poznání. Přesto je mentor schopen zachovat řád, plánovat i usměrňovat aktivity studentů a dbát na důslednost a řádnou metodiku jejich práce. 

Multioborové pojetí výuky

Nabývání poznatků formou badatelských aktivit v sobě přirozeně propojuje mnoho technických věd s přírodními. Jen návrh aparatury pro fyzikální experiment vyžaduje proniknout do strojírenství, elektrotechniky nebo IT.

Studenti se tak učí chápat široké souvislosti svých vědomostí a objevují, kde a jak lze aplikovat nabyté poznatky na mezioborové úrovni.
Díky tomu je úzce propojena také intelektuální aktivita s aktivitou manuální. Studenti rozvíjejí své technické dovednosti a zručnost nejen při práci s běžným nářadím, jako kleště nebo šroubovák, ale i v činnostech vysoce specializovaných, jako návrh a výroba desek plošných spojů nebo kovoobrábění.

Nikoli učebna, ale skvěle vybavená laboratoř

Aby toto všechno bylo možné, je výuka situována do prostředí laboratoře, uzpůsobené vzdělávání. Role vědce se díky tomu studentům stává autentická, přirozená a ochotně jí přijímají se všemi přináležejícími aspekty.

Vybavení laboratoře je pak takové, aby byla soběstačná ve výrobě pomůcek či vědeckých aparatur pro experimenty studentů. Mimo 3D tiskáren tak u nás naleznete i soustruh, frézku, laserovou gravírku a další výrobní zázemí. Naše kompetence nám také umožňují vytvářet široké spektrum softwarových aplikací.
Díky tomu můžeme se studenty vyrábět aparatury, automaty nebo roboty bez výrazných omezení na vysoké úrovni. Tyto možnosti otevírají dětem široký prostor pro jejich myšlenky, protože je činí dosažitelnými. Mají kde a mají jak.

Studium a hodnocení studentů

Na SEMS vnímáme vzdělání více jako životní cestu, než závod mezi studenty o lepší výsledky. Současně si ale uvědomujeme důležitost zpětné vazby jako nástroje osobního růstu.

Proto spíše, než hodnotíme, vyhodnocujeme a doporučujeme. Systém hodnocení se velmi podobá akademickému. Školní rok je rozdělen na dva semestry, vždy zakončené zkouškou. Tu předchází zápočet. Jeho smyslem je pomoci studentovi zaměřit se na slabiny, které mu zmenšují šance úspěšného složení zkoušky. Při samotné zkoušce pak studenti obhajují své semestrální práce a uznaná obhajoba znamená její úspěšné složení.
Absolvování zkoušky je završeno udělením příslušného diplomu. 

Studenty připravujeme tak, aby jejich vědomosti v daný čas splňovaly standard základního vzdělávání platný v ČR. Jsou tak vědomostně připraveni a vybaveni portfolii spolu s hodnocením pro pravidelná přezkoušení v zastřešující škole.