Podpora nadaných žáků základních a středních škol

23.10.2019

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.  Program prioritně podporuje organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času.

Termín doručení žádosti na MŠMT je 11. 11. 2019. Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020 naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce.