Proběhlo V. Setkání národních skupin garantů NPI ČR pečujících o nadání

21.09.2023

RÁMCOVÝ PROGRAM

I. Jednání v plénu: 9:00–12:00 h

Zahájení a úvodní slovo (45 min.):Přivítání účastníků (prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan PedF Praha)

MŠMT (Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení Speciálního vzdělávání MŠMT)

Zahájení setkání (Mgr. Andrea Cibulková, MBA, ředitelka odboru Podpora žáků NPI ČR)

Informace o Impementaci Koncepce podpory nadání v NPI ČR, o posunech v tomto roce (RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., garantka podpory nadání NPI ČR)

Podpora nadání – PPP poradny (Mgr. Petra Kolářová)

Zásady úspěšné práce s heterogenní třídou; představení metodické podpory NPI ČR (PhDr. Renata Votavová).

Analýza podpory nadání – 8 os (Ing. Martina Čaputová).

Informační gramotnost a nadání (PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová).

Zadání pro jednání v sekcích

II. Jednání v sekcích: 13:00–15:00 h

1. Utváření sociálního klimatu podporujícího socioemoční vývoj nadaného žáka
v podmínkách diverzifikované třídy 
(PhDr. Jiřina Novotná).

  • Proces podpory nadaného žáka a jeho inkluze v diverzifikované třídě
  • Nastavení podpůrného prostředí pro rozvoj všech žáků v diverzifikované třídě
  • Pojetí práce s nadáním v základní škole – příklad inspirativní praxe

2. Práce s diferencovanou třídou (PaedDr. Dagmar Nejedlá).

  • Jak to udělat, aby se adekvátní podpory dostalo všem žákům a zároveň se nezapomínalo na práci se žáky bez PO

3. Podpora nadání u žáků s odlišným mateřským jazykem v základním a středním vzdělávání nebo „na základních a středních školách“ (PhDr. Jana Kašparová).

  • Přístupy k rozvoji nadání žáků s OMJ ve škole, jejich zapojování do společenského života školy a komunity (zkušenosti a příklady z praxe).
  • Podpora pedagogických pracovníků při rozvoji nadání u žáků s OMJ (diskuse pedagogů a koordinátorů – příklady aktivit krajských koordinátorů)

4. Gradované úlohy jako prostředek individualizace a diferenciace při práci
s nadanými žáky v heterogenním kolektivu
(Mgr. Markéta Kutková, PhDr. Iva Stefanová).

  • Tvorba gradovaných úloh
  • Hodnocení gradovaných úloh

5. Nadání v digitálním věku: umělá inteligence jako příležitost i výzva (Bc. et Bc. Ivana Böhmová).

  • Současnost a budoucnost využití umělé inteligence ve vzdělávání nadaných dětí
  • Příklady dobré praxe, inspirace a sdílení zkušeností

III. Diskusní panel: 15:30–17:00 h

Stručné představení hlavních definovaných priorit, témat a výsledků jednání jednotlivých sekcích jejich moderátory.

Diskuse

Závěr jednání