Seminář ve sněmovně Podpora nadaných prospěje všem

18.10.2023

Nadané děti by mezi svými žáky měla hledat každá škola. Jsou tam!

Praha, 17. října 2023 – V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v úterý 17. října uskutečnil seminář s názvem Podpora nadaných prospěje všem. Seminář byl organizován Asociací freelancerů ve školství (AFREŠ), která realizuje projekt Synapse. Akce proběhla pod záštitou ministra Marka Výborného, místopředsedy školského výboru Poslanecké sněmovny Davida Šimka a ředitelky Nadace RSJ Lenky Eckertové.

Příspěvky na semináři zohledňovaly jednotlivé aspekty problematiky péče o nadané, která je mnohem komplexnější záležitostí, než jak bývá obvykle vnímána. Zmíněna byla mj. jinakost nadaných dětí a jejich složitá pozice vzhledem k vrstevníkům i pedagogům, kteří je často neumí rozpoznat a poskytnout jim adekvátní podporu.

Michal Černý, ředitel odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT, ve svém příspěvku zdůrazňoval nutnost profesionality učitelů v péči o nadané. Dobře podpořené nadané dítě by nemělo být raritou, ale normou. Školy by měly v péči o nadané využívat dvě cesty -  formální, tedy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami - a neformální, tedy usilovat o nastavení takových výchovně vzdělávacích podmínek, ve kterých by se nadané děti mohly přirozeně rozvíjet. Cílem MŠMT je postupně posilovat školní poradenská pracoviště, konkrétně pozice psychologů a spec. pedagogů, a časem snad i školních koordinátorů podpory nadání.

Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání Národního pedagogického institutu, ujistila účastníky semináře, že cílem NPI je zajistit, aby do roku 2030 všichni učitelé v ČR věděli, kam se mohou obrátit o podporu v oblasti podpory nadání, a poskytnout kvalitní metodiky, podklady a zdroje. Základem jsou krajské sítě podpory nadání, které nabízejí individuální podporu školám.

Vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora Dana Pražáková připomněla významný faktor, a to velké rozdíly mezi školami z hlediska složení žáků, co se týče jejich socioekonomického statusu. Identifikace nadaných žáků je obecně nedostatečná, ale ve školách s velkým počtem žáků se socioekonomickým znevýhodněním učitelé nadané žáky často ani nevyhledávají, neboť nepředpokládají, že na jejich škole mohou být. Dalším významným zjištěním šetření ČŠI je velmi nízká hodnota důvěry žáků ve vlastní schopnosti, a to i při podání výborného výkonu. Přičemž na sebevědomí a výsledky žáků má silný vliv působení učitele.

Vizionářka pořádající instituce AFREŠ Kateřina Emer podtrhla základní pilíře, na kterých staví projekt Synapse: nadání, podpora, vyvážená inkluze, prospěch všem. Tradičně se nadání spojuje s výkonem, ale nadané děti mají velmi široké potřeby, které je potřeba pokrývat, včetně socializace, pocitu smysluplnosti a přijetí.

V dalších příspěvcích byly představeny praktické zkušenosti ze ZŠ Heřmanův Městec a ZŠ Chrast s postupným zaváděním systému podpory nadání. Setkání dokreslily osobní příběhy nadané středoškolské studentky a maminky nadaného druháčka.

Příspěvky uzavřela ředitelka Nadace RSJ Lenka Eckertová. Připomněla mýty o nadání, které přetrvávají v laické, ale i odborné veřejnosti. Zdůraznila význam respektu k jinakosti a potřebám nadaných a hrozby jejich bagatelizace, která by mohla vést k volbě negativních strategií při snaze adaptovat se společenským normám a mít tak zásadní vliv na život nadaných i celou společnost. Také shrnula aktivity Nadace RSJ, která usiluje o systémovou společenskou změnu vnímání tématu a rozvoje podpory nadání.

Setkání zakončila krátká diskuze panelistů s hosty v publiku, která potvrdila shodu na závažnosti tohoto tématu a potřebě hledat komplexní systémová řešení pro vyhledávání a podporu nadaných žáků. Zároveň jasně zaznělo, že je třeba nečekat na ideální podmínky a začít s podporou nadaných dětí hned.