Student VŠCHT vyhrál cenu Crytur

24.07.2019

Každou práci, předloženou v českém nebo anglickém jazyce, hodnotili minimálně tři hodnotitelé zastupující sponzora soutěže, turnovskou firmu Crytur spol. s r.o. Všichni výherci pokračují v doktorském studiu.

Šek ve výši 30 000 Kč si za první místo odnesl Martin Hruška z Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze za práci „Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers“. Martin diplomovou práci vypracoval v rámci oboru Senzorika a kybernetika v chemii na Ústavu fyziky a měřicí techniky. Dílčí výsledky práce byly oceněny také v celofakultním kole Studentské vědecké konference v r. 2019.  Cílem práce bylo posouzení možnosti modifikace-vylepšení senzorů na bázi chemirezistroů a křemenných krystalových mikrovah, přičemž autor vyvinul i novou metodika fotoregenerace těchto látek. 

Na druhém místě, oceněném 25 000 Kč, se umístil Ondřej Veselý z Přírodovědecké fakulty UK, s prací „Syntéza hierarchických zeolitů pro přípravu chemických specialit“. Ve svém výzkumu se bude Ondřej nadále věnovat přípravě bimetalických porézních materiálů, jejich charakterizaci a uplatnění v heterogenní katalýze.  

Šek na 20 000 Kč si z Turnova odváží Jindřich Pipek z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, za práci „Charge transport in semiconducting radiation detectors“, která byla obhájena v r. 2018. Práce je MFF UK jedním z prvních výstupů nově vznikajícího centra pro charakterizaci materiálů pro laserová měření a detektory. 

Čestné uznání patří čtvrtému v pořadí, Janu Havlíčkovi. Ve své práci se při studiu na Vysoké škole chemicko-technologické zabýval přípravou oxidové keramiky metodou SPS. Materiál by mohl být do budoucna použitelný při výrobě neprůstřelných průhledů, ve scintilátorech či laserové optice.  Jan Havlíček pokračuje v kombinovaném Ph.D. studiu, na VŠCHT Praha a v Cryturu. K jeho práci školitelka, doc. Rubešová podotkla: „Honzova práce ještě rok před dokončením neměla jasný konec. Je fajn vidět, že při píli studenta a nadšení se může diplomka proměnit v dobrý výsledek i tehdy, když vidíte, že dvě třetiny práce a měření nevedou k očekávaným výsledkům“.

Kromě autorů předložených prací byli rovněž oceněni jejich školitelé, přičemž vedoucí prvních třech oceněných si odnesli finanční odměnu též. Jak uvedla dr. Eliášová, školitelka druhého v pořadí, Ondřeje Veselého: „Mám z ocenění ohromnou radost. Ondra byl můj první student už v bakalářském studiu a to, že je ho práce je takto oceněna, je skvělý výsledek“. 

Po slavnostním vyhlášení měli vítězové možnost seznámit se R/D programem sponzora soutěže, navštívili jednotlivé provozy zaměřené na pěstování a následné opracování monokrystalů až po montáž do podoby konečných produktů např. pro elektronovou mikroskopii, laserové technologie či výkonné LED diody. Aktuálně firma usiluje o vývoj nových krystalů, použitelný pro plánované experimenty v CERNu. Od Jindřicha Houžvičky, majitele firmy, na závěr zaznělo: „Bylo by skvělé, kdyby příští Nobelova cena v částicové fyzice byla založena právě na krystalech z Turnova“. Potvrdil tak klíčovou roli spolupráce s akademickými pracovišti, která vede průběžně k dobrým výsledkům, patentům a publikacím. 

Více o soutěži na webu ceny Crytur.

Zdroj: https://www.vscht.cz/#novinka_detail35617592048491