Studenti, chcete se stát součástí Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.?

07.02.2020

Aktuální témata výzkumu:

Hydrologie:

 • Hydrologické modelování s využitím různých typů modelů, analýzy změn hydrologického cyklu v závislosti na změně vstupních podmínek
 • Zpracování a analýzy hydrometeorologických měření
 • Vyhodnocení srážkoměrných pozorování v urbanizovaném povodí
 • Vyhodnocení monitoringu vodního režimu půdy na lokalitách v NP Šumava
 • Intercepční proces lesního porostu
 • Vyhodnocení změn vodního režimu v důsledku dlouhodobého vývoje vegetačního krytu
 • Analýza složek sluneční radiace na lokalitě v CHKO Šumava

Reologie:

 • Reologické vlastnosti roztoků a tavenin syntetických polymerů, biopolymerů, polymerních roztoků s obsahem nanočástic, či emulzí.
 • Charakterizace reologických vlastností polymerů v závislosti na jejich molekulární struktuře
 • Modelování reologických vlastností polymerních roztoků a tavenin pomocí konstitutivních modelů
 • Vliv molekulové hmotnosti polymerních roztoků na proces elektrostatického zvlákňování
 • Vliv složení kosmetických emulzí na jejich reologické a senzorické vlastnosti

Mechanika tekutin a tekutých soustav:

 • Proudění a čerpání směsí v průmyslových aplikacích = hydraulická doprava sypanin v potrubí
 • Proudění v přírodních tocích a morfologie říčních koryt
 • Optické, akustické, tomografické měřící metody pro vnitřní strukturu dvoufázových proudění
 • Možnosti a limity radiometrických metod při určování struktury a koncentrace dvou a vícefázových směsí
 • Využití – modifikace laserového anemometru pro měření rychlosti (sedimentační) tuhé fáze a rychlosti okolní kapalné fáze ve vertikální trubici
 • Hydrofilní – hydrofobní povrchy ve stavebnictví, vliv povrchového napětí na smáčivost materiálu
 • Tokové vlastnosti cementových past a jejich ovlivnění stupněm nukleace a změnou fáze směsi
 • Modelování vícefázového proudění a modelování obtékání lopatky míchadla
 • Interakce samovolného proudění s chemickou reakční frontou

Úprava vody:

 • Koagulace přírodních organických látek
 • Adsorpce mikropolutantů a organických látek
 • Oxidace obtížně odstranitelných organických látek
 • Tvorba vedlejších produktů desinfekce vody
 • Tvorba a separace agregátů
 • Technologie úpravy vody (koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace)

Více informací: pivokonska@ih.cas.cz

Zdroj: https://www.ih.cas.cz/verejnost/pro-studenty/