V. Setkání národních skupin garantů NPI ČR pečujících o nadání

08.09.2023

Prosím, abyste vyplnili přihlášku na tomto neveřejném linku NPI pro externí přihlašování do 15. 9. 2023 ZDE

RÁMCOVÝ PROGRAM

I. Jednání v plénu: 9:00–12:00 h

Zahájení a úvodní slovo (45 min.):

Přivítání účastníků (prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan PedF Praha)

Zahájení setkání (Mgr. Andrea Cibulková, MBA, ředitelka odboru Podpora žáků NPI ČR)

Informace o Impementaci Koncepce podpory nadání v NPI ČR, o posunech v tomto roce (RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., garantka podpory nadání NPI ČR)

Coffee break 9:45-10:00 h

Zásady úspěšné práce s heterogenní třídou; představení metodické podpory NPI ČR (PhDr. Renata Votavová).

Nadanost z pohledu současné evidence - co všechno o nadaných dětech víme? (MUDr. Matěj Kučera, Ph.D.).

Slovo ředitele NPI ČR (Mgr. Ivo Jupa).

Informační gramotnost a nadání (PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová).

Zadání pro jednání v sekcích

Oběd: 12:00–13:00 h

II. Jednání v sekcích: 13:00–15:00 h

1. Utváření sociálního klimatu podporujícího socioemoční vývoj nadaného žáka
v podmínkách diverzifikované třídy 
(PhDr. Jiřina Novotná).

  • Proces podpory nadaného žáka a jeho inkluze v diverzifikované třídě
  • Nastavení podpůrného prostředí pro rozvoj všech žáků v diverzifikované třídě
  • Pojetí práce s nadáním v základní škole – příklad inspirativní praxe

2. Práce s diferencovanou třídou (PaedDr. Dagmar Nejedlá).

  • Jak to udělat, aby se adekvátní podpory dostalo všem žákům a zároveň se nezapomínalo na práci se žáky bez PO

3. Podpora nadání u žáků s odlišným mateřským jazykem v základním a středním vzdělávání nebo „na základních a středních školách“ (PhDr. Jana Kašparová).

  • Přístupy k rozvoji nadání žáků s OMJ ve škole, jejich zapojování do společenského života školy a komunity (zkušenosti a příklady z praxe).
  • Podpora pedagogických pracovníků při rozvoji nadání u žáků s OMJ (diskuse pedagogů a koordinátorů – příklady aktivit krajských koordinátorů)

4. Gradované úlohy jako prostředek individualizace a diferenciace při práci
s nadanými žáky v heterogenním kolektivu
(Mgr. Markéta Kutková, PhDr. Iva Stefanová).

  • Tvorba gradovaných úloh
  • Hodnocení gradovaných úloh

5. Nadání v digitálním věku: umělá inteligence jako příležitost i výzva (Bc. et Bc. Ivana Böhmová).

  • Současnost a budoucnost využití umělé inteligence ve vzdělávání nadaných dětí
  • Příklady dobré praxe, inspirace a sdílení zkušeností

 

Coffee break 15:00-15:30 h

III. Diskusní panel: 15:30–17:00 h

Stručné představení hlavních definovaných priorit, témat a výsledků jednání jednotlivých sekcích jejich moderátory.

Diskuse

Závěr jednání

Těšíme se na Vás,

RNDr. Zdeňka Chocholoušková,
Bc. Ivana Lichtenberková,
PhDr. Renata Votavová,
Mgr. Petra Kolářová