Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním

Miloslav Hubatka a kol.

1. tematický celek Podpora nadání ve školách:

Jednou z oblastí, kterou rozebíráme, je vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole. Další oblastí je rozvoj EQ (emoční inteligence) nadaných dětí, dále podpora vhodných návyků a morálně-volních a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných dětí a studentů.

Jaká jsou v současné době očekávání rodičů v oblasti rozvoje jejich dětí od školy? Očekávání rodičů od školy lze rozdělit do tří základních oblastí:

 • výuka,
 • klima,
 • osobnostní rozvoj.

Někdy bývá zájem zúžen jen na první z nich – výuku a rozumový rozvoj. Dnes jsou ale kladeny stejně vysoké požadavky i na klima ve třídě / škole a na osobnostní rozvoj žáka. Pokud škola chce být pozitivně vnímána jako škola, která skutečně rozvíjí a pečuje o nadání a talent svých žáků, musí mít dobře zvládnuty všechny tři oblastiKvalita prostředí je velmi významná, protože pokud není klima školy bezpečné, podporující a pozitivní, celkový vý­kon a efektivita žáků jdou prudce dolů. Pro osobnostní rozvoj je stále důležitější individualizace. Realizace je velmi náročná, navíc klade na školy a učitele úplně nové nároky a požadavky.

Autor tohoto celku Mgr. Miloslav Hubatka analyzuje jednotlivé klíčové oblasti a podoblasti.

2. tematický celek Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Nejdříve charakterizujeme skupinu žáků, u kterých můžeme identifikovat nějaké sociálně podmíněné znevýhodnění; následuje popis systému podpůrných opatření pro danou cílovou skupinu žáků v souladu se současnou legislativou, to znamená v podobě, ve které jsou podpůrná opatření dostupná žákům, učitelům i školám.

Dále jsou stručně popsány dvě specifické skupiny, které patří mezi žáky se sociálním znevýhodněním:

 • žáci s odlišným mateřským jazykem a
 • žáci ze sociálně vyloučených lokalit – s důrazem na jejich potřeby a specifika podpory.

Poté je pozornost zaměřena na porozumění fenoménu jazykových bariér, které pro mnohé žáky mohou znamenat vůbec největší překážku v úspěšném zapojení do školní výuky.

Poslední tři dílčí kapitoly jsou pak věnovány tématům, která jsou často důležitá pro školní praxi, a sice:

 • možnostem zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků,
 • spolupráci mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte a také
 • dílčím aktivitám zajišťovaným neziskovými organizacemi (nejen v sektoru sociálních služeb), jejichž činnost sice patří do mimoškolního prostředí, avšak na výsledky školního vzdělávání znevýhodněných žáků může mít značný vliv.

Komu on-line kniha „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“ nejvíce pomáhá?

 • Ředitelům škol poradí, jak správně nastavit systém podpory nadání ve škole. Také objasní možnosti zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků, případně spolupráci mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte.
 • Pedagogům pomůže s rozvojem EQ nadaných dětí, s podporou vhodných návyků a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných žáků. Vnímavé pedagogy naučí nejen rozpoznat sociálně znevýhodněné žáky, ale také je provede všemi možnými formami podpory těchto žáků.
 • Výhody on-line knihy „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“

  • Autoři s mnohaletými zkušenostmi srozumitelně představují možnosti podpory nadaných žáků, i žáků sociálně znevýhodněných.
  • Pomáhá nejen pedagogům s každodenní prací s žáky, ale i ředitelům s celkovým nastavením systému a klimatu ve škole.
  • Všem předplatitelům on-line knihy nabízíme odpovědní servis zdarma.
  • Související právní předpisy aktualizujeme každý den.
  • Výhody on-line zpracování:
   - související právní předpisy jsou stále aktuální,
   - můžete využívat fulltextové vyhledávání jako v běžném vyhledavači, např. Google nebo Seznam a výsledky řadit podle několika kritérií,
   - informace máte přístupné z kteréhokoliv počítače, stačí se pouze přihlásit na https://www.inkluzivne.cz/ps/.

Verlag Dashofer, 2019, Miloslav Hubatka a kol.