Talent v škole

Vladimír Dočkal

Obsahová náplň, koncepčnosť a formálne spracovanie publikácie vychádzajú z dlhodobých výskumných, publikačných a pedagogických skúseností autorov.
Podáva komplexné informácie týkajúce sa problematiky výchovy a vzdelávania nadaných a talentovaných detí v bežnej škole. Tradične zastúpené témy o histórii nadania a talentu, vývine, identifikácii a výbere talentov či formách vzdelávania nadaných dopĺňajú okruhy tém, ktoré nie sú doteraz publikačne pokryté – prístupy k talentovaným v rovine metodickej a praktickej.
Brožúra vychádza so zámerom:

  • dostať do povedomia riaditeľov a učiteľov ZŠ všeobecné informácie o nadaní a talente,
  • oboznámiť riaditeľov a pedagógov s aktuálnou legislatívou týkajúcou sa vzdelávania nadaných žiakov,
  • ponúknuť komplexný prehľad metód, foriem a stratégií vzdelávania nadaných žiakov,
  • podporovať kognitívny, emocionálny a metakognitívny rozvoj nadaných žiakov.

Raabe, 2017, Vladimír Dočkal