Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková

Jana Jurášková

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů odhalování, poznávání, výchovy a vzdělávání nadaných jedinců. Autorka se snaží více proniknout a ozřejmit zejména problematiku školské péče o nadané.

V úvodu knihy vymezuje předmět pedagogiky nadaných, teoretická pojetí a koncepce nadání a tvořivosti a pokračuje charakteristikami této skupiny dětí. Poté následuje část praktická, která se v úvodu zabývá identifikací nadaných dětí, jejich vzdělávacími potřebami a cíli ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Každý učitel, který vezme tuto publikaci do rukou, samozřejmě čeká především na konkrétní metody a přístupy k nadaným ve vyučování. Této oblasti se věnuje kapitola devátá až dvanáctá, jejichž názvy trefně hovoří o svém obsahu: základní přístupy ve vzdělávání nadaných, modely vzdělávání nadaných, organizační formy vyučování nadaných a nadané dítě v běžné třídě.
Jak je již z názvu dvanácté kapitoly patrné, autorka se nesnaží popisovat jen metody a strategie, které lze využít pouze ve specializované škole pro nadané děti (které na Slovensku existují), ale klade si za cíl přinést i metody práce v běžné či integrované třídě. Kniha je psána věcně a srozumitelně a nabízí komplexní představení disciplíny pedagogika nadaných.

Jurášková, J.: Základy pedagogiky nadaných. IPPP, Praha 2006, 132 s.

IPPP, 2006, Jana Jurášková