Pregraduální vzdělávání II

 • Vysoká škola

Co je cílem této výzvy?

 • Kvalitnější příprava budoucích učitelů a podpora koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání
 • Rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se podílejí na výuce budoucích učitelů
 • Podpora pedagogických praxí studentů (budoucích učitelů)
 • Zvýšení kompetencí budoucích učitelů v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků
 • Podpora síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele v rámci jedné VŠ
 • Podpora didaktického využívání digitálních technologií ve výuce

Kdo může o dotaci požádat?

Veřejné vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, které realizují akreditované bakalářské a/nebo magisterské studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace učitele (pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání)

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 400 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše výdajů: 50 000 000 Kč

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 11. 3. 2019 do 28. 6. 2019 do 14:00 hod.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Všechny projekty musí obsahovat jak povinné aktivity, tak minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu. Žadatelé se při výběru aktivit budou řídit jejich rozdělením do kategorií.

Kategorie A - aktivity určené pro fakulty připravující budoucí učitele a pro celoškolská pracoviště připravující budoucí učitele - kromě pedagogických fakult

Kategorie B - aktivity určené pro pedagogické fakulty

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu (pro obě kategorie A, B)
 • Zvyšování kvality a inovace studentských pedagogických praxí (pouze pro kategorii A)
 • Podpora rozvoje kompetencí vysokoškolských pedagogů (pouze pro kategorii A)
 • Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele (pouze pro kategorii B)

Povinně volitelné aktivity:

 • Zahraniční mobility (pro obě kategorie A, B)
 • Inovativní přístupy v pregraduální přípravě budoucích učitelů (pro obě kategorie A, B)
 • Podpora spolupráce VŠ pedagogů a učitelů spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ (pouze pro kategorii A)
 • Rozvoj kompetencí budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky (pouze pro kategorii A)
 • Příprava celouniverzitní koncepce modulového systému studijních programů připravujících budoucí učitele (pouze pro kategorii B)

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny v textu výzvy (kap. 5.1.1) a Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (kap. 5.2.4).

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Studenti bakalářských a magisterských studijních programů vysokých škol (budoucí učitelé)
 • Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Další pracovníci podílející se na profesní přípravě budoucích učitelů