Program podpory nadaných žáků ZŠ a SŠ

  • Vysoká škola

  • Středisko volného času

  • Nestátní nezisková organizace

  • Ostatní

  • Zaměstnavatel

  • Vědecké

1) Účelem dotace z této výzvy je:
- podpoření zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky základních škol a středních škol (dále jen „škola“) v hlavních vzdělávacích oblastech a oborech, s důrazem na tvůrčí činnost
- zabezpečení péče o nadané žáky v oblasti neformálního vzdělávání
- zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání pro nadané žáky.
2) Cílem výzvy je:
a) podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií (např. v oblasti digitálního vzdělávání a informatického myšlení), včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií;
b) posílit zájem a motivaci nadaných žáků (dále jen „žák“) pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů;
c) propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
d) posílit roli propojení školních, zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků;
e) všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných pracovišť včetně propojení s praxí pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání žáků;
f) propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání tím, že se zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích.
3) Ministerstvo bude pro potřeby vyhodnocení této výzvy sledovat následující ukazatele:
• Počet podpořených dětí v podpořené aktivitě a její délka v hodinách
• Počet zapojených vedoucích v těchto aktivitách.

Kontaktní osoba