Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR

 • Střední škola

 • Vyšší odborná škola

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.)
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
 • Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů

Kdo může o dotaci požádat?

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají,
  minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP)
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty, která mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta

Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy - výzva bude vyhlášena jak pro méně rozvinuté regiony (MRR), tak pro více rozvinuté regiony (VRR).

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele)
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení
 • A další…