Výzva pro vysoké školy II. z OP VVV

  • Vysoká škola

Povinně volitelné aktivity mohou být realizovány průřezově napříč specifickými cíli 1 a 2 prioritní osy 2. Žadatelé si volí minimálně jednu ze 4 povinně volitelných aktivit popsaných ve výzvě. Žadatelé mohou vybírat také 2 volitelné aktivity.

Zaměřit se mohou například na:

  • zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy,
  • tvorbu nových a/nebo úpravu obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe,
  • posílení internacionalizace,
  • rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce,
  • zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb,
  • zvýšení zájmu o studium na VŠ, adaptaci nových studentů pro studium na vysoké škole a usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.