Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Aktivita je zdarma

Program vychází z programu RWCT „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností, třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi.

Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Seminář není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem.

MODUL  I

Očekávání, 3 pravdy a 1 nepravda – co potřebujeme k učení; Minutový test, práce se škálou: „Vedu ve svých hodinách žáky k osvojení čtenářských dovedností“

Alfa box (práce s grafickým organizérem, formulace vhodného výrazu, výběr a třídění informací,

dynamický rozvoj mateřského jazyka) - skupinově formulujeme, co může učitel dělat pro rozvíjení kritického myšlení žáků.     (2 hodiny)Brainstorming, práce s naučným textem – INSERT, tabulka INSERTu (metoda pro žákovu individuální práci s textem a následný výběr a zapsání svými slovy na připravené flipové papíry) – téma Mozek a jeho činnosti, když se učíme.  

Pětilístek (metoda umožňuje jednak shrnutí zvoleného tématu, jednak jeho posouzení a hodnocení; vyzkoušíme si jak práci na obecnějším, a tedy i snazším tématu, tak i vytváření pětilístků na témata konkrétní a blízká).     (2 hodiny)

 

Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – E-U-R  (výklad o konstruktivistickém pojetí plánování výuky a jeho vysvětlení na příkladu předcházející modelové hodiny s metodou INSERT). 

Vědomostní kooperativní Bingo (metoda propojuje vědomostní a sociální složky učení, srovnání strategií při práci s kognitivními otázkami) – témata napříč spektrem vyuč. předmětů.     (2 hodiny)4 rohy + extrém – Co dělá čtenář nad/s textem?       

Pyramida údajů, Učíme se navzájem (společná práce s kratším textem; lektor modeluje učitelovu práci při těchto metodách, vysvětluje její principy; využití čtenářských strategií shrnování,

vyjasňování, kladení otázek, předvídání) Téma Hořká čokoláda a antioxidanty.     (2 hodiny) MODUL II

Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Diamant (modelová lekce propojující 3 metody práce a jedno společné téma; Dvojitý zápisník je individuální metoda, při níž žák pročítá text a průběžně

si v něm zatrhává pasáže dle učitelova zadání a do okraje si je vlastními slovy komentuje; Posledníslovo patří mně je dobrým předchůdcem diskusních metod – žáci při ní mají možnost zveřejnit své komentáře, porovnat je s ostatními; metoda chrání navrhovatelovo poslední slovo; metoda Diamant vychází z Pětilístku, ale je více analytická; žák při ní formuluje možná pozitiva i rizika tématu).

Pracujeme s tématem Bohatství, Marco Polo.     (2 hodiny)Skládankové učení (náročná kooperativní metoda, při níž je kladen vysoký nárok na žákovu zodpovědnost za vlastní učení; pracujeme v expertních a domovských skupinách a zdokonaluje se

například žákova kompetence k učení; pracujeme s texty o okolnostech kladení a využívání otázek učitelem).     (2 hodiny)Klíčová slova, Ano-Ne (zkrácená verze modelové lekce: evokační zodpovídání ne/pravdivosti zadaných tvrzení, čtení textu o tématu a závěrečné společné hledání dokladů pravdivosti či

nepravdivosti výroků přímo v textu; přeformulování záporných výroků do platné podoby) Téma Obiloviny.

Životabáseň (využití metody individuálního psaní a jeho verbální prezentace ostatním; vede žáky

ke vcítění se do nezvyklé pozice (kakao, banán, láčkovec, ječmen…).     (1 hodina)Práce s tabulkou čtenářských dovedností a strategií – analýza čtenářských dovedností obsažených v metodách RWCT.     (1 hodina)Párové čtení; párové čtení je metoda podporující čtenářské dovednosti žáků; žák pracuje v roli

vypravěče či dotazovače; prezentace grafických zpracování jednotlivých pasáží textu) Téma pro 1. stupeň Maťo a Kinček, pro 2. st. a SŠ K.Čapek-Básník.     (2 hodiny) Forma programu:

Prezenční nebo na objednávku školy, součástí je i domácí příprava, zavádění metod do vlastní praxe s reflexí.Moduly probíhají formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou. Lektoři pracují v tandemu (lektor s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ a lektor s kvalifikací pro 2. stupeň ZŠ a střední školy). Druhý modul začíná společnou konzultací nad zkušenostmi, které učitelé získali při ověřování použitelnosti metod ve své praxi. 


Datum konání
09.11.2020 - 30.11.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Věra Mühlheimová
Adresa
Šachetní
Kraje
Karlovarský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení