Soutěž Společně otevíráme data 2020

Aktivita je zdarma

Posláním Nadace OSF je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Nebojíme se otevírat citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledat průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál.

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem. Každý vítěz obdrží 30 000 Kč na další rozvoj aplikace. Soutěží se v 5 kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace. Vyhlášení soutěže proběhne v polovině listopadu v Praze.   

Soutěžní kategorie: 

Životní prostředí a klimatická krize 

V oblasti životního prostředí chceme navázat na úspěšné klimatické Open Data Expo, které ukázalo, že datová problematika je pro oblast klimatu a ochrany životního prostředí klíčová. V ČR zažíváme v této oblasti posun také z hlediska otevírání veřejných dat. Chceme touto cestou přispět k řešení klimatické krize.

Vzdělávání  

Oblast vzdělávání si za poslední půl rok prošla obrovským skokem. Masivní digitalizace v době krize zapříčinila, že digitální technologie se dostaly o mílové kroky blíž k žákům, studentům, pedagogům, rodičům a dalším. Rychlá implementace s sebou rovněž přináší rizika, zejména, pokud jde o mladistvé. Chceme proto podpořit rozvoj v oblasti vzdělávání, který umožní bezpečné užívání digitálních technologií.

Partnerem kategorie je: CZ.NIC

Zdraví

Zdravotní oblast ušla za poslední rok v oblasti digitalizace velký kus cesty. ÚZIS otevírá data a koronavirová krize navíc ukázala, jak jsou kvalitní data potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci veřejného zdraví. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast digitálně rozvíjet a ukazují budoucí cestu, kam se bude v příštích letech zdravotnictví ubírat.

Partnerem kategorie je: Insane Business Ideas s.r.o.

Městská data 

Městská data jsou důležitá pro plánování a rozvoj měst a života v něm. Pomáhají vedení měst svá rozhodnutí opírat o fakta, podobně jako jejich občanům, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Městská data se navíc v posledních letech rapidně rozvíjí. Praha, Brno, Olomouc a další města již mají funkční (open) datové platformy, vyvíjejí aplikace, spolupracují se soukromou sférou. Chceme tento trend podpořit, nejen proto, že ve městech žije převážná část naší populace, ale i proto, že města mají zásadní vliv na celkový rozvoj naší společnosti.

Partnerem kategorie je: Turris

Speciální kategorie COVID-19

Speciální kategorií bude „Covid-19“. Rozhodli jsme se pro tuto kategorii proto, protože si uvědomujeme rozmach digitálních technologií v období koronavirové krize a zároveň víme, že předchozími kategoriemi bychom mohli vyloučit některá smysluplná řešení. Chceme tím podpořit digitální „emergency“ projekty, které pomohly při řešení koronavirové krize a opět tím poukázat na důležitost práce s daty.

Partnerem kategorie je: YSoft 

Hlavní kritéria soutěže Společně otevíráme data:

Společenský dopad – Aplikace a její využití má prokazatelný pozitivní společenský dopad. 

Kritérium „společenský dopad“ chápeme jako aktivní příspěvek k žádoucí změně (např. opírající se o vědecké poznání) nebo rozvoji takových elementů ve společnosti, které svojí charakteristikou posilují naše práva a tím naše postavení a situaci ve společnosti. Jinými slovy, společenský dopad chápeme jako kladný jev, který prokazatelně pomáhá posilovat naše ústavní hodnoty, spravedlnost, práva a svobody. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Open Source – zdrojový kód Aplikace je otevřený 

Kritérium Open Source bude hodnoceno na základě doložených informací, nakolik produkt stojí na poskytnutém otevřeném zdrojovém kódu, a jeho kvalitě.

Otevřená data – Aplikace pracuje s otevřenými daty

Kritérium Otevřená data, alespoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama Otevřená data publikovat (pokud Aplikace není postavena na Otevřených datech, musí Soutěžící alespoň část použitých dat publikovat jako Otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna Aplikace, popř. v Aplikaci uvést hypertextový odkaz na jejich umístění. Současně Soutěžící musí uvést hypertextový odkaz na umístění využitých anebo publikovaných Otevřených dat v registračním formuláři. Pokud bude Aplikace využívat data, která nejsou ve formátu Otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely Aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují Soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako Otevřená data.

Občanská participace – Aplikace prokazatelně posiluje aktivní občanství

Kritériem občanská participace budeme hodnotit úroveň zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl daný produkt vytvořen. Budeme hodnotit jak individuální občanskou participaci, tak kolektivní (potenciál). Občanskou participací chápeme jako účast občana ČR na věcech veřejných. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Transparentnost – Aplikace prokazatelně pomáhá posilovat transparentní  jednání a postupy

Kritériem transparentnost budeme hodnotit roli produktu ve věcech posilující transparentnost lidského jednání a aktivní protikorupční jednání, ať už jde o procesy a reálie týkající se státu a veřejné správy, samosprávy, komunity či dalších subjektů z kategorie „soukromé právnické osoby“. 

Dostupnost – Aplikace je charakterem inkluzivní, pomáhá vyrovnávat společenské nerovnosti

Kritériem dostupnost budeme hodnotit inkluzivní rovinu produktu. Jinými slovy, budeme hodnotit, nakolik je produkt (aplikace) dostupný široké veřejnosti, nakolik je digitálně inkluzivní, zda je designovaný s respektem k rozmanitosti ve společnosti, specifickým potřebám a / nebo nakolik produkt (aplikace) myslí na hospodářská, sociální a kulturní práva všech lidí bez rozdílu.

Datum konání
01.09.2020 - 25.10.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Nadace OSF
Adresa
Hradecká 92/18
Praha 3
130 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
01.09.2020 - 25.10.2020
Typ
Žáci a studenti
Obor
Programování
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, studenti VŠ, Odborná veřejnost
Hodnocení