Kurz Jak poznat a vzdělávat nadaného žáka

Kurz je určen pro studentky/studenty oboru učitelství pro 2. stupeň základní školy, učitelky/učitele na 2. stupni základní školy a asistentky/asistenty pedagoga na 2. stupni základní školy. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu, maturitního vysvědčení, příp. osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia, nebo potvrzením o studiu (studentky/studenti PdF MU nemusí potvrzení dodávat).

 • Garant kurzu: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
 • Lektor kurzu: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
 • Délka kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin
 • Termín a místo konání kurzu: 6. 10. 2022
  9.00 – 12.00 dopolední blok
  12.00 – 13.00 přestávka
  13.00 – 16.30 odpolední blok
  Pedagogická fakulta MU (učebna bude upřesněna)
 • Obsahový plán kurzu:
  1. Zkušenosti účastníků s nadanými žáky.
  2. Význam správného postupu při vzdělávání nadaných žáků na druhém stupni ZŠ pro jejich další vývoj.
  3. Základní pojmy: Nadání; nadání - talent; modely nadání jako východisko pohledů na edukaci nadaných žáků. Motivace nadaných žáků - motivace jako součást modelů nadání, problematika motivování nadaných; strategie motivování nadaných; jak hodnotit nadané žáky.
  4. Diagnostika nadání - identifikační proces (nominace, identifikace a diagnostika) nadaného žáka; projevy nadání; mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem. Aktuální typologie nadaných; charakteristika nadaných dětí; sociální a emocionální aspekty chování nadaných; disproporce ve vývoji nadaných žáků.
  5. Zákonné normy pro vzdělávání nadaných - zákonný rámec pro vzdělávání nadaných (školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb.); péče o nadané v RVP; úpravy vzdělávání nadané žáky.
  Nadaní jako jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami - implementace aspektu individualizace a diferenciace do vzdělávání nadaných; role učitelky/učitele při začlenění nadaných dětí do kolektivu školní třídy. Tvorba plánu pedagogické podpory na základě pedagogické diagnostiky či individuálního vzdělávacího plánu jako jednoho z podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením.
  6. Rozvoj nadaných žáků - problematika latentního nadání; podvýkon jako nebezpečí omezení rozvoje nadaných; strategie vhodné pro rozvoj nadání. Speciální metody rozvoje nadání - akcelerace a obohacení - jejich výhody a nevýhody, doporučení pro jejich použití v rámci 2. stupně ZŠ.
  7. Strategie vhodné pro vzdělávání nadaných žáků - metody vhodné pro výchovu nadaných a metody vhodné pro vzdělávání nadaných v heterogenní třídě; přístup k nadaným žákům.
  8. Diskuze
  9. Evaluace - evaluační dotazník
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Absolvování kurzu v plném rozsahu a vyplnění evaluačního dotazníku.
 • Cena kurzu: Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.
 • Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2022 – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu, maturitního vysvědčení, příp. osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia, nebo potvrzení o studiu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz (studentky/studenti PdF MU pošlou jen vyplněnou přihlášku).
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20
 • Poznámka: Kurz není akreditován.
Datum konání
06.10.2022 - 06.10.2022
Pravidelná
Ne
Organizátor
PdF MU
Adresa
Poříčí 623/7
Brno
603 00
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
27.08.2022 - 30.09.2022
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení