28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

  • Základní škola

www.zs28plzen.cz
Rodinná 39, 312 02 Plzeň
Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Tel.: 378028840
Tel.: 724164425
jedlickovapa@zs28.plzen-edu.cz
Člen KSPN
Člen KKS

28. základní škola Plzeň již několik let realizuje kvalitní program vzdělávání a rozvoje mimořádně intelektově nadaných žáků (tzv. MiND) a vytváří pro ně materiální, organizační a tvůrčí podmínky.  MiND rozvíjí škola koncepčně a systematicky formou hodin, ve kterých je výuka obohacována a rozšiřována nad rámec běžných školních osnov věnovaných převážně rozvoji logicko-matematických, přírodovědných, technických a geografických dovedností a mezipředmětovým projektům. Škola spolupracuje s nadačním fondem Qiido, který garantuje kvalitní přípravu i následnou implementaci. Pedagogům je umožněno vzdělávání formou Qiido Akademie, rodičům je k dispozici diagnosticko-poradenský systém pro včasnou identifikaci nadání a individuální konzultace, tzv. Qiido Poradna. Příklady dobré praxe a zkušenosti s nadanými žáky sdílejí pedagogové školy s jinými školami v České republice. Ve spolupráci s nadací QIIDO, MŠ a PPP škola zajišťuje: včasnou diagnostiku (identifikaci) mimořádně nadaných žáků a specifikaci druhů nadání, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory vzdělávání = následnou podporu rozvoje kompetencí těchto žáků především v oblasti matematicko-logické, verbální a osobnostně sociální, zaměření na správnou - účinnou motivaci těchto žáků: rozvoj kreativity myšlení podporu tvůrčího - divergentního myšlení rozvoj a praktické uplatnění verbální inteligence využívání vizuálně-prostorové inteligence rozvoj matematicky–logické inteligence mapování, podporu a rozvoj vlastních zájmů poskytování zpětné vazby, průběžné monitorování a evaluace systému péče o MiND S využitím individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory zajišťuje škola výuku nadaných žáků v běžných třídách volbou přiměřených metod a forem práce. Formy: práce v diferencovaných skupinách podle nadání (skupiny napříč ročníky) mimo svoji kmenovou třídu vytváření skupin, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků v jednom či několika předmětech s obohacováním a akcelerací vzdělávacích obsahů principy obohacování a celková (předčasné zahájení PŠD a přeskočení ročníku) nebo dílčí (probírání učiva vyššího ročníku) akcelerace vzdělávacích obsahů v jednom či několika předmětech návštěva vybraných bloků výuky ve vyšších ročnících Metody: výuka matematiky podle prof. Hejného výuka s využitím digitálních technologií projektová výuka skupinová a kooperativní výuka metody kritického myšlení metody diskusní metody názorně-demonstrační metody dovednostně-praktické metody heuristické, řešení problémů DVPP: vzdělávání pedagogů v oblasti MiND na NPI ČR, KCVJŠ, ZČU PF a s odborníky QIIDO vzájemná inspirace a předávání ověřených metod a nástrojů pro efektivní výuku pro rozvoj MiND osobnostně-profesní rozvoj pedagogů v oblasti MiND Další aktivity: Besedy na téma podpory a rozvoje MiND v ZŠ pro rodiče a učitele MŠ Den otevřených dveří s ukázkou výuky MiND Účast v projektech, soutěžích a olympiádách (Žák si zakládá diplomy do tzv. pracovního portfolia, na konci docházky slouží jako doklad úspěchů k přijímacím zkouškám a pro další vzdělávání.) Exkurze a besedy Návštěvy muzeí, knihoven, divadel a ZOO Nabídky zájmových kroužků – Deskové hry, Mladí badatelé, Minecraft Výukové programy, elektro-stavebnice, Lego, Ozoboti Odpoledne chytrých hlaviček – program s obsahem pro MiND Den deskových her, sportu, umění, vědy a techniky Projekt závěrečné práce a její obhajoba – žáci pracují na vlastním dlouhodobém projektu pod vedením učitele, výsledky své práce veřejně obhajují Čtenářský klub Spolupráce s NPI ČR, ZČU PF, ZOO, DDM Radovánek Plzeň, Techmania Science Center, Mensa, ANA Spolupráce se ZŠ zaměřených na rozvoj MiND