Církevní gymnázium Německého řádu

  • Gymnázia

https://www.cgnr.cz/index.php/cs/
Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
Lenka Jedličková
Tel.: 585 225 201
Tel.: 
jedlickova@cgnr.cz
Člen KSPN
Člen KKS
CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU poskytuje svým studentům úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium je čtyřleté, je určené pro absolventy devátých tříd ZŠ, i osmileté, do kterého se mohou hlásit žáci pátých tříd.Svým rozsahem a obsahem studia škola připravuje studenty ke studiu vysokoškolskému. Vzdělávání má svým pojetím vyučování poskytnout studentům více volnosti a prostoru pro samostatné rozhodování, rozvoj aktivity a odpovědnosti.Technické zázemí školy je na vysoké úrovni. Každá učebna je vybavena dataprojektorem, ve většině učeben se nachází interaktivní tabule. Všechny učebny disponují bezdrátovým připojením na internetovou síť. V každé učebně je k dispozici počítač s odpovídající a vyhovující konfigurací. Všichni žáci pracují ve výuce s vlastními tablety iPad. Jednotlivé odborné učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem. Vzdělávací program CGNR rovněž zahrnuje péči o studenty se specifickými vývojovými poruchami učení. Součástí vzdělávání jsouvýměnné pobyty, různé domácí i zahraniční exkurze, kurzy a zájezdy zaměřené především na rozšíření znalostí z oblasti historie, geografie, výtvarného umění, ale i vědy a výzkumu. K dalším aktivitám školy patří společenské akce jako např. reprezentační ples školy. Intenzivně se rovnež věnujeme charitativní činnosti. Škola úzce spolupracuje s rodiči našich studentů, kteří mají možnost se spolupodílet na řízení školy prostřednictvím svých zástupců ve Školské radě.Absolvent CGNR je připraven ke studiu na vysoké škole všech typů doma i v zahraničí. A to nejen po teoretické stránce, ale také úrovní svých jazykových znalostí. Během studia je seznámen se základy všech vědeckých disciplín. Důležitou součástí osvojených dovedností je práce s výpočetní technikou. Charakteristickým znakem absolventa CGNR je zdravé sebevědomí, ctižádost, pracovitost a houževnatost.