Gymnázium Blovice

  • Gymnázia

https://www.gblovice.cz/
Družstevní 650, 336 13 Blovice
Mgr. Hana Tlapová
Tel.: 371522053
Tel.: 371522053
gymnazium@gblovice.cz
Člen KSPN
ROLE GYMNÁZIA BLOVICE V PÉČI O NADANÉHO ŽÁKA 1) Specifikace a úprava ŠVP školy Gymnázium má ujasněny metody a strategie výuky nadaných žáků. Využívá formy obohacování učiva, speciálně k tomuto účelu vytvořené učební materiály. Učební plán gymnázia umožňuje ředitelce gymnázia ve vyšších ročnících využít disponibilních hodin jako hodin pro semináře. Výběrem vhodných seminářů se může žák s nadáním dále rozvíjet v oblastech svého zájmu. Naplnění vzdělávacích potřeb žáka je tudíž zabezpečeno několika způsoby: nabídkou volitelných a nepovinných předmětů, seminářů, diferenciací na skupiny v různých předmětech (jazyky, ICT, Hv, Vv, Tv), podílem na realizaci školních nebo vlastních projektů žáka, účastí v soutěžích, spoluprací školy s domácími i zahraničními odbornými a vědeckými pracovišti, samostudiem odborné literatury, vyhledáváním informací na internetu a speciálními výukovými metodami (obohacování výuky školních výstupů a zrychlený postup při výuce). K obohacování patří také exkurze, zapojení do soutěží, využívání informačních technologií, zapojení externích odborníků do výuky a volnočasové programy pro nadané. Modifikace výuky může probíhat do šířky (předkládání nových témat ve vyučování) i do hloubky informací (hlubší rozvedení probíraného tématu). Nadané jedince takto nevyčleňujeme z kolektivu kmenové třídy. 2) Úprava organizačních forem výuky Nadaní žáci mohou rozvíjet své badatelské i sportovní a umělecké zájmy díky výbornému materiálně – technickému vybavení gymnázia. Jsou jim k dispozici moderně vybavené učebny, knihovna, počítačové učebny s internetovým připojením, odborné laboratoře biologie, chemie a fyziky, multimediální jazyková učebna, tělocvična, víceúčelové venkovní sportoviště, výtvarná a hudební učebna, studovna a aula. 3) Organizace zájmových kroužků Pro diagnostiku a rozvoj jednotlivých typů nadání (sportovní, výtvarné, hudební, organizační, jazykové, přírodovědné, intelektové) nabízejí učitelé na našem gymnáziu mnoho zájmových kroužků: sportovní hry, dramatický kroužek, jazykové kroužky (Aj, Špj, Frj, Nj)- angličtina a španělština s rodilým mluvčím, výtvarný kroužek, chemický kroužek, chovatelský kroužek, školní kapela, deskové hry, kroužek ICT, badatelský kroužek. 4) Organizace sportovních a vědomostních soutěží Učitelé zajišťují diagnostiku jednotlivých druhů nadání analýzou výsledků sportovních a vědomostních soutěží a rovněž využívají tyto soutěže u již diagnostikovaných žáků k rozvoji jejich nadání. Jsou to Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Přírodovědný klokan, Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR, Logická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Soutěže v cizích jazycích, Středoškolská odborná činnost (SOČ), Zlatý oříšek, turnaje v deskových hrách, šachu, piškvorkách, florbalové, basketbalové, fotbalové a volejbalové turnaje. 5) Organizace projektů Pro podporu přírodovědného nadání škola absolvuje nebo se naši žáci sami podílejí na řadě projektů: Talnet, Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji, Prométheus, Ručičky kraje, Podpora technického a přírodovědného nadání v Plzeňském kraji, Otevřená věda (projekt Akademie věd s cílem umožnit žákům vyzkoušet si vědeckou práci na renomovaných pracovištích ČVUT, VŠCHT, PřF UK). Pro podporu uměleckého nadání je to projekt Loutková akademie, pro podporu organizačního a intelektového nadání Navrhni projekt a pro podpora žáků dvojí výjimečnosti se škola účastní projektu Šablony, který umožňuje individuální péči a poskytuje doučování sociálních dovedností i odborných poznatků. 6) Spolupráce s firmami V rámci profesní orientace nadaných žáků spolupracují učitelé gymnázia s firmami, které nabízejí brigády a stáže nadaným žákům, aby získali praxi v daném oboru. 7) Školení pro veřejnost Gymnázium má akreditaci jako vzdělávací centrum, v rámci kterého nabízí kurzy, semináře a kroužky pro širokou veřejnost. Tím umožňuje nadaným žákům i dospělým se rozvíjet například v jazykovém či ICT vzdělávání. 8) Spolupráce se Západočeskou univerzitou- FEL, PF, FEK a LFUK v Plzni Učitelé těchto univerzit připravují pro jazykově, technicky a přírodovědně nadané žáky gymnázia přednášky, besedy a laboratorní cvičení a dále nabízí stáže a pomoc při tvorbě maturitních prací a studentských prací SOČ. Přírodovědně nadaní žáci se mohou zúčastnit Juniorské univerzity pořádané LF UK. 9) Nabídka volitelných seminářů Konkrétní druhy nabízených seminářů jsou pro žáky s přírodovědným, jazykovým, uměleckým, matematickým, fyzikálním a technickým nadáním a nadáním pro společenskovědní vědy, geografii a historii. Jedná se o seminář z matematiky a fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, dějepisu, latiny, umělecký seminář, seminář IVT a společenskovědní seminář. 10) Organizace exkurzí do firem a odborných pracovišť V rámci rozvoje nadání a propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi zajišťují učitelé gymnázia exkurze ve firmách a odborných pracovištích, jako jsou sklárny Nižbor, Bohemia sekt, Plzeňský pivovar, Stock, ČOV, meteorologický ústav, arboretum Sofronka, Povodí Vltavy, záchranná stanice Spálené poříčí, ÚP v Plzni apod. 11) Vypracování maturitní práce Žáci gymnázia si v rámci maturitní zkoušky vybírají a zpracovávají odborné téma, které koresponduje s jejich zájmy. V rámci úkolu se učí vyhledávat informace, pracovat s různými zdroji informací, vědecky např. laboratorně pracovat, citovat odborné zdroje a prezentovat dosažené výsledky. To nadaným žákům umožňuje realizovat své zájmy, které mohou zpracovat do hloubky. 12) Spolupráce s institucemi, které pečují o nadané Učitelé gymnázia spolupracují s Mensou České republiky, Centrem nadání a Akademií nadání.