Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

  • Gymnázia

https://www.gym-karvina.cz
Mírová 1442, 735 06 Karviná
Mgr. Monika Brzá
Tel.: 596311197
Tel.: 595532504
monika.brza@gym-karvina.cz
Člen KSPN

Gymnázium Karviná je školou s osmiletým a čtyřletým výukovým programem. Naší snahou je žáky podporovat v různorodých aktivitách jak v rámci výuky, tak i v rámci mimoškolní činnosti. Úsilí našich pedagogů směřuje k vyhledávání talentů, které se dále snaží podporovat a rozvíjet. Z tohoto důvodu se snažíme děti zařazovat do různých nadstavbových aktivit ve formě kroužků nebo nabízených soutěží.

Naše škola aktivně implementuje inovativní metody, v jejichž rámci vyučujeme kompetenční předměty, které vznikly částečnou integrací zeměpisu, dějepisu a společenských věd, a tím naplňujeme očekávání Strategie 2030+ v rozvoji kompetencí žáků.

Ke zkvalitnění výuky a podpoře nadaných žáků došlo navíc k častějšímu dělení tříd v předmětu matematika a jazyk český. V technickém kroužku se děti učí základům měření
a programování a k dispozici mají stavebnice iTriangle, Lego Mindstorms a Pasco SPARKvue. K dispozici mají žáci pracoviště s 3D tiskem.

Environmentální kroužek GLOBE navštěvují převážně děti nižších tříd a zabývají se hydrologií, pedologií a meteorologií. Monitorují stav životního prostředí v okolí, pravidelně měří kvalitu vody nebo měří pH, vlhkost a teplotu půdy. Provozují také školní meteostanici. Dlouhodobá měření společně vyhodnocují a výsledky prezentují např. na GLOBE GAMES či na regionální environmentální konferenci žákovských projektů EVVO. Naše škola na podporu těchto aktivit dětem zakoupila testovací sadu na rozbor kvality vody, multifunkční půdní měřák nebo automatickou měřicí stanici polétavého prachu. Své schopnosti děti potvrdily i účastí
na Envofilmu, společně natočily film o skryté vodě a o uhlíkové stopě.

V rámci mezinárodní badatelské konference GLOBE Games náš žákovský tým pravidelně prezentoval projekty s environmentální tematikou, a to v roce 2016 v Karviné, v roce 2017 v Moravských Budějovicích, v roce 2018 v Humpolci a v roce 2022 ve Zbirohu. V letošním školním roce realizuje žákovský tým GLOBE dvouletý projekt zaměřený na studium biodiverzity ve vybraných rekultivovaných lokalitách v okolí Karviné (vodní plochy Karvinské moře, Kozinec, Mokroš). Své výsledky hodlají žáci prezentovat na GLOBE Games v roce 2024.

Ve školním roce 2022/23 se naše škola zapojila do programu Ekoškola. Cílem je, aby žáci získali kompetence samostatně a aktivně řešit problémy životního prostředí ve škole
i ve svém okolí. Mezi nosná témata Ekoškoly patří třídění odpadů, úspora energií, péče
o biodiverzitu a dodržování zásad zdravého životního stylu. Žáci se učí analyzovat současný stav ve své škole, plánovat změny a ty pak uskutečňovat. Součástí je samozřejmě také informování spolužáků formou kampaní a propagace environmentálních témat.

Naši žáci se pravidelně účastní Matematické olympiády, Pythagoriády, Náboje i Logické olympiády. Žáci, kteří si našli zalíbení ve fyzice a chemii, se mohou účastnit olympiády v obou zmíněných předmětech. Nesmíme opomenout Chemicko-biologický workshop a Přírodovědného klokana. Bobřík informatiky se stal nedílnou součástí výuky informatiky.

Již druhým rokem na naší škole probíhají akce „Klubu nadaných dětí“, ve kterém se scházejí žáci se zájmem o problematiku všeho, co už přesahuje rámec běžné školní výuky. Náplň klubu je pestrá a odezva našich žáků nás vždy potěší.

V rámci podpory výuky cizích jazyků naši žáci mohou vykonat zkoušku FCE z anglického jazyka. Příprava na tuto náročnou zkoušku probíhá pod vedením našich vyučujících. 

Je nutné zmínit wargamingový klub, jehož cílem je rozvíjet strategické myšlení, představivost, řešení problémových situací ve hře a komunikaci v angličtině. 

Nezapomínáme také na podporu dalších cizích jazyků, které se na naší škole vyučují i v rámci mimoškolních aktivit. 

Našim žáci se aktivně zapojují do akcí, které organizují instituce Evropské unie zastoupené v České republice a jsme také zapojeni v projektu ERASMUS.

Starší žáci, kteří projevují zvýšený zájem o budoucí studium ekonomie či podnikání, čeká podnětný program ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné. Již několik let se žáci účastní Ekonomické olympiády, která svým náročným obsahem motivuje žáky i učitele.

Naše škola aktivně podporuje výtvarné umění. Odměnou naší škole jsou úspěchy dětí s mezinárodním přesahem. Velkou podporu mají žáci, kteří sestavili školní kapelu, hudebně doprovázejí kulturní události školy a také se podílejí na významných společenských akcích.

Starší žáci se pravidelně scházejí a formou kolokvií s učiteli diskutují o důležitých tématech naší historie s přesahem do současnosti. Témata, která učitelé připravují, jsou velmi zajímavá a odrážejí problémy dnešní společnosti.

Naše škola se rozhodla navázat dialog se zástupci POHO 2030 a nabídnou žákům spolupráci na tomto programu. Pohornická krajina, zkráceně POHO je transformační program pro určitou část území mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou. Tato oblast byla v minulých letech ovlivněna těžbou uhlí. A jak to u nás bude vypadat v budoucnosti?

Žáci pracovali na návrzích budoucí podoby krajiny u šikmého kostela v Karviné a dolu Gabriela a pod vedením zástupců POHO své návrhy na změnu zmíněné krajiny představili panu hejtmanovi. Žákům se projekty velmi podařily.

Naši žáci projevili zvýšený zájem o problematiku mediální výchovy. Na jejich přání vznikla ve škole školní redakce, která čas od času spolupracuje přímo s profesionály z České televize. 

Na závěr nesmím zapomenout na různé projekty, do kterých se naši žáci sami zapojují a které podporují zejména oblast podnikavosti. Žáci sami organizují projektové dny a starší žáci
se věnují svým mladším spolužákům formou vrstevnického učení. 

Jednoduše řečeno, žáci si tvoří gymnázium, které sami chtějí.