Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, p.o.

  • Mateřská škola

http://skolky.koprivnice.org/rs/
Krátká 1105/6, 74221 Kopřivnice
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 556813305
Tel.: 739584120
aapokorni@seznam.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: předškolní děti,nadané děti předškolního a mladšího školního věku, rodiče, pedagogové, studenti oboru Speciální pedagogika nebo Učitelství pro MŠ Rozsah působnosti: místní, regionální Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační Zaměření oborové: předškolní vzdělávání nadaných dětí Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje:  -vyhledávání nadaných dětí v MŠ formou pravidelného screeningu -spolupráce s rodiči, s pedagogy mateřských škol při identifikaci  nadání v PPP- poradenství -spolupráce s PPP při identifikaci nadání u předškolních dětí- podklad pro vyšetření v PPP -vytváření kvalitních vzdělávacích podmínek pro nadané děti v MŠ -poradenství pro pedagogy MŠ - jak pracovat s nadaným dítětem -poradenství pro rodiče nadaných dětí -integrace nadaných dětí v běžných MŠ -vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro nadané děti v MŠ -koordinace práce pedagogů, kteří vzdělávají nadané děti v MŠ -vzdělávání pedagogů v oblasti péče o nadané děti -informování veřejnosti o práci s nadanými na www stránkách organizace -spolupráce se školními poradenskými pracovišti základních škol při vstupu nadaného dítěte do  ZŠ -pravidelné schůzky Klubu rodičů nadaných dětí- sdílení, -vzájemná podpora, diskuze s odborníky- -vedení odborných praxí studentů učitelských oborů -spolupráce s univerzitami na výzkumných projektech -spolupráce s Klubem deskových her Deska Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. byl od roku 2005 realizován Projekt „Umíme si s nadáním poradit?". Cílem projektu bylo vyhledat nadané předškoláky a vytvořit pro ně vhodné vzdělávací podmínky v mateřských školách organizace. Každoročně byl prováděn screening nadání s použitím posuzovací škály podle Lenky Hříbkové: „Posuzovací škála chování dětí předškolního věku „ ve spolupráci s PPP Nový Jičín. (Mgr. Marek Khýr, krajský koordinátor pro péči o nadané žáky ). Dětem, které vyšly z tohoto šetření jako „děti s předpokladem nadání" , byla doporučena návštěva PPP za účelem vyšetření a diagnostiky nadání. Návštěva PPP a předání výsledků vyšetření mateřské škole bylo a  je plně v kompetenci rodičů dětí.  Ve školním roce 2012/ 2013 byla poprvé k identifikaci nadání použita identifikační metoda NOMI – pouze MŠ Jeřabinka. (Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog). Ve školním roce 2013/2014 byla tato metoda použita v MŠ Jeřabinka a v MŠ Česká  (Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog). Cílem použití této nové metody bylo ověřit její využitelnost pro všechny mateřské školy v organizaci, zjistit její časovou náročnost a proveditelnost v běžném režimu mateřských škol – učitelkami MŠ. Zkušební používání ukázalo vyšší časovou náročnost a komplikovanější vyhodnocování, což je nevýhodné zejména při tak vysokém počtu dětí (ve věkové skupině 5,0 až 6,0 let se jedná o skupinu přibližně 150 dětí). NOMI bude tedy používána speciálními pedagogy jako doplňková testová metoda. V květnu 2014 byla organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. nabídnuta spolupráce s Masarykovou Univerzitou Brno, která realizuje ověřování nové diagnostické metody pro identifikaci nadání v předškolním věku. Byli osloveni rodiče „ dětí  s předpokladem nadání"  podle posledního screeningového šetření z února 2014, aby se zúčastnili se svými dětmi výzkumu.  Ze 13 nominovaných dětí se výzkumu zúčastnilo 9 dětí, další 3 děti se účastnily na základě nominace ze strany učitelek MŠ.  S  Masarykovou Univerzitou Brno nadále spolupracujeme a chceme se zapojit do ověřování nových diagnostických nástrojů.  V dubnu 2014 se rozvinula spolupráce také s Univerzitou Hradec Králové, která disponuje novou identifikační metodou pro vyhledávání nadaných předškoláků : „Škála charakteristik nadání- Characteristics of Giftedness Scale" (CGS). Jedná se o posuzovací škálu pro pedagogy, kteří pracují s dětmi ve věkové skupině 5,0 až 6,0 let. Tato posuzovací škála byla využita se souhlasem vedení organizace při novém screeningovém šetření při vyhledávání nadaných předškoláků v listopadu 2014. Učitelky byly pro její používání proškoleny týmem speciálních pedagogů.    Nový projekt „PODPORUJEME NADANÉ DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE" navazuje na předcházející „Umíme si s nadáním poradit?" a svou aktivitu zaměří nejen na vyhledávání nadaných předškoláků, ale také na zkvalitnění jejich vzdělávacích podmínek v mateřských školách organizace. Ve školním roce 2015/16 bude realizováno vzdělávání pro pedagogy MŠ v oblasti péče o nadané děti. Nadále budou probíhat schůzky Klubu rodičů nadaných dětí, které si kladou za cíl vzájemné sdílení, podporu, pomoc, poradenství, diskuzi s odborníky. Usilujeme také o dovybavení tříd, ve kterých se vzdělávají nadané děti, novými pomůckami. V tomto směru jsme oslovili zřizovatele MŠ město Kopřivnice, aby péče o nadané byla zahrnuta do MAP (zatím probíhá přípravná fáze projektu). Pravidelně realizujeme v mateřské škole Klub deskových her. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog, učitelka MŠ - vzdělávání nadaných dětí v MŠ, poradenství pro rodiče i pedagogy, lektorská činnost, mentoring, vytváření projektů, spolupráce s univerzitami, s PPP, s SPC, s poradenskými pracovišti škol a školských zařízení,  koordinování projektů. Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog, učitelka MŠ - vzdělávání nadaných dětí v MŠ, poradenství pro rodiče i pedagogy, lektorská činnost, mentoring, spolupráce s PPP, SPC a s dalšími odborníky, vytváření projektů, koordinování projektů. Zdeňka Krišková, ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice p.o.- vedení organizace, řízení realizace projektů. Bc. Věra Hanzlíková, vedoucí učitelka MŠ Jeřabinka, Kopřivnice- členka realizačního týmu projektů.  Bc. Hana Borosová, vedoucí učitelka MŠ Krátká, Kopřivnice- členka realizačního týmu projektů.   Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Vzdělávání nadaných dětí, jejich integrace v běžné MŠ, identifikace nadání, spolupráce s PPP, SPC, s dalšímy odborníky, vytváření IVP pro nadané děti, poradenství pro rodiče a ostatní pedagogy, realizace vzdělávání pro pedagogy v oboru péče o nadané děti, odborné přednášky k tématu nadání pro rodiče a širokou veřejnost, lektorské aktivity, mentoring. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupráce s SPC, s PPP, s MUNI Brno, Univerzita Hradec Králové, Ostravská Univerzita, STaN, základní školy v regionu, mateřské školy v regionu, Klub deskových her Deska. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Referenční osoby Referenčními osobami mohou být rodiče nadaných dětí, které se u nás vzdělávají. Finanční náročnost účasti cílových skupin Veškerá činnost byla doposud nadaným dětem i jejich rodičům, ostatním pedagogům poskytována zcela bezplatně. Klub deskových her je zpoplatněn částkou 10,-Kč na osobu na jedno setkání, které proběhne přibližně 5x ročně. Částka je použita na opravu a doplnění zásobníku deskových her.