Podkrušnohorské gymnázium Most

  • Gymnázia

https://www.gymmost.cz/
Čsl. Armády 1530/29, 434 01 Most
Mgr. Karel Vacek
Tel.: 476441974
Tel.: 736633566
karel.vacek@gymmost.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Jsme moderní dynamická škola. Nový název spojuje dvě pracoviště - Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí jsme největším gymnáziem v Ústeckém kraji.

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Výuka na gymnáziu probíhá ve třech formách - čtyřleté, osmileté studium a gymnázium se sportovní přípravou.

Ke čtyřletému studiu jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení. Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Gymnázium pořádá přípravné kurzy, ve kterých se zájemci o studium mohou na přijímací zkoušky připravit.

Studenti prvního a druhého ročníku mají pevný učební plán, důraz je kladen na výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti vybírají z volitelných předmětů již podle svého zájmu, zaměření a budoucí profese. Tyto předměty umožňují profilaci studentů vzhledem k jejich dalšímu studiu. Žáci čtyřletého studia se učí dvěma světovým jazykům. V úvahu připadá kombinace angličtiny s němčinou, francouzštinou, španělštinou, ruštinou. Výuka probíhá ve skupinách do 15 žáků, studenti jsou rozděleni na pokročilé a začátečníky. Zájemci mohou získat všeobecně platné jazykové certifikáty. Zájmy studentů se mohou rozvíjet a kultivovat při dalších mimoškolních aktivitách, jako je například Debatní klub, kurz přípravy ke studiu na uměleckých školách či školní pěvecký sbor.

Ke studiu osmiletému jsou přijímáni žáci jedenáctiletí, t.j. po absolvování 5. třídy ZŠ. Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Žáci studují od primy jeden světový jazyk, později (v současné době v tercii) přibírají druhý cizí jazyk. Ve vyšších ročnících osmiletého studia si též vybírají z volitelných předmětů. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Nechť je cílem studia moudrost."

Ke čtyřletému studiu sportovního gymnázia jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení a talentové zkoušky. Další podmínkou pro přijetí je odpovídající sportovní výkonnost. Mostecké gymnázium realizuje program MŠMT k přípravě sportovních talentů v olympijských sportech. Obor sportovní gymnázium se otevírá pro tyto olympijské sporty: basketbal, volejbal, tenis, házená, atletika či badminton. V jiných než kmenových sportech může být uchazeč přijat, pokud splňuje kritéria pro zařazení do reprezentačního výběru ČR nebo CTM v daném sportu, což doloží doporučením příslušného sportovního svazu. Učební plán je uzpůsoben tak, aby umožňoval dvoufázový trénink. Vedou ho kvalifikovaní trenéři. Přihlášky ke studiu tohoto oboru se podávají již 30. listopadu. Podmínkou pro přijetí uchazeče je lékařské potvrzení způsobilosti pro studium oboru gymnázium se sportovní přípravou. Tento obor nabízí mostecké gymnázium jako jediné v Ústeckém kraji.

Všechny formy studia jsou ukončeny maturitní zkouškou podle znění platného školského zákona.

Studentům jsou k dispozici vybavené počítačové učebny, knihovna a studovny, výtvarný ateliér, keramická dílna, dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areály, využívané pro sportovní hry a atletiku. V učebním plánu jsou i lyžařské, turistické a adaptační kurzy. V průběhu studia mají žáci možnost zúčastnit se zájezdů a pobytů v zahraničí, pro studenty osmiletého studia škola zajišťuje podle možností pobyt ve škole v přírodě.

Rozvíjí se spolupráce s partnerskou školou v německém Hungenu, zejména výměnné pobyty našich a německých studentů spojené s účastí ve vyučování v partnerské škole.

Profesorský sbor školy tvoří plně kvalifikovaní učitelé s aprobací pro výuku na střední škole. Ve škole pracuje též školní psycholog.