Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

  • Základní škola

https://www.zsmelan.cz/
Melantrichova 60, 79604 Prostějov
Mgr. Eva Vránová
Tel.: 582319184
Tel.: 775629701
vranovamelan@seznam.cz
Člen KSPN

     Cílem naší školy v oblasti nadání je maximální rozvoj a využití potenciálu dítěte, podpora a rozvoj jeho intelektu, talentu a obohacování jeho osobnosti. K tomuto cíli volíme širokou škálu prostředků, abychom zajistili co nejpestřejší nabídku pro nadané žáky.

 

Naše škola má vypracovanou Strategii péče o nadané žáky, určeného koordinátora péče o nadané žáky pro 1. stupeň a koordinátora péče o nadané žáky pro 2. stupeň. Koordinátoři spolu vzájemně spolupracují, jakožto i učitelé 1. a 2. stupně, kteří jsou zapojeni do podpory nadání vedením kroužků, přípravou žáků na soutěže, nominováním nadaných žáků na aktivu třídních učitelů apod.

     Na školním intranetu jsou pro učitele přístupné materiály k tématu nadání. Na webových stránkách školy jsou pro rodiče a žáky přístupné odkazy a informace o nadání, o soutěžích, hrách

a akcích školy.

      Aktivity pro podporu nadání na 1. stupni:

- zřízen Kabinet pro podporu nadání s materiály pro učitele a nadané žáky

- o přestávkách je využívána Čítárna pro podporu nadání

- probíhají přátelská utkání v logických hrách pro 1. a 2. stupeň (1x měsíčně)

- kroužek Zvídavý školák pro 1. stupeň (1x týdně)

- nástěnka na chodbě s odkazy a nabídkou aktivit pro nadané žáky

- evidence nadaných žáků a nominace třídními učiteli na Aktivu třídních učitelů

- zapojení do projektů, soutěží žáků 1. stupně dle druhu nadání

- podpora sportovního nadání (sportovní třídy s navýšenými počty hodin Tv)vedení

- široká nabídka kroužků naší školy pro realizaci a rozvoj nadání u žáků

- spolupráce třídních učitelů a výchovného poradce, komunikace s rodiči

- zadávání diferencovaných úkolů různých obtížností pro nadané žáky ve vyučování

- žákovský parlament – žáci 1. a 2. stupně

- sledování aktuálních informací v oblasti nadaných žáků, školení

- spolupráci s externisty: badatelský přírodovědný kroužek Veselá věda

     Aktivity pro podporu nadání na 2. stupni:

- zapojení do projektů, soutěží a olympiád žáků 2. stupně dle druhu nadání

- Žákovský parlament – žáci 1. a 2. stupně

- vedení Školního rozhlasu a práce v redakční radě – žáci 2. stupně

- Čítárna

- přátelská utkání v logických hrách pro 1. a 2. stupeň  (1x měsíčně)

- evidence nadaných žáků na škole na Aktivu třídních učitelů 

- široká nabídka kroužků naší školy pro realizaci a rozvoj nadání u žáků

- spolupráce třídních učitelů a výchovného poradce, komunikace s rodiči

- zadávání diferencovaných úkolů různých obtížností pro nadané žáky ve vyučování

- sledování aktuálních informací v oblasti nadaných žáků, školení

- Zvídavá škola – pro osmé ročníky v Ma (1x měsíčně)

- kroužek Věda nás baví - přírodní vědy, logické úlohy, pokusy

     Kroužky naší školy:

- Tenis

- Gymnastika

- Kopaná

- Florbal  (externí zřizovatel)

- Korfbal  (externí zřizovatel)

- Angličtina hrou

- Rozhlasová a redakční rada

- Pěvecký sbor

- Malí mistři

- Keramika

- Taneční kroužek

- Pohybové hry

- Dopravní kroužek

- Šachy

- Šikulové

- Zvídavý školák

- Veselá věda  (externí zřizovatel)

- Dramatický kroužek v Aj

- Příprava na PZ

- Přátelská utkání v logických hrách

- Zvídavá škola

- Věda nás baví

Právě širokou nabídkou kroužků, zadáváním diferencovaných úkolů různých obtížností ve vyučování a zapojením do soutěží se snažíme poskytnout podporu žákům s rozličným nadáním a rozvíjet tak jejich potenciál.