Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

  • Základní škola

https://z1k.cz
Dvořákův okruh 60/2, 794 01 Krnov
Mgr. Kopecká Martina, koordinátorka podpory nadání
Tel.: 
Tel.: 776 168 211
kopecka@zs1krnov.cz
Člen KSPN

Naše škola vytváří prostředí, které podporuje růst a rozvoj každého jedince. Náš pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných a zkušených učitelů, kteří absolvovali vzdělání k podpoře nadání, neustále se vzdělávají a mají dostatek dalších zdrojů pro samostudium v práci s nadanými žáky.                                                                

Koordinátoři podpory nadání, kteří jsou svými kolegy respektováni, neustále sledují a zprostředkují všem pedagogickým pracovníkům novinky a materiály k samostudiu. Pedagogové vzájemně sdílí své zkušenosti, poskytují si navzájem zpětné vazby, komunikují, diskutují, mají zájem o své žáky. Společně se zaměřují na podporu individuálního přístupu k žákům, využívají moderní metody výuky, do výuky integrují moderní technologie, podporují projektové a badatelské aktivity, umožňují žákům rozvíjet své zájmy i dovednosti, nabízí jim mnoho mimoškolních aktivit. Žákům vytváří podnětné učební prostředí, budují podnětné a příjemné prostředí školy. Kladou důraz na pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků ohledně jejich potřeb i učebního pokroku. 

Žákům pravidelně nabízíme účast v mnoha soutěžích (např. logická olympiáda, matematický Klokan, Pythagoriáda, Kahoot cup, školní kola olympiád zaměřená na jednotlivé předměty, pěvecké soutěže Vánoční rolnička a Májová notička, sportovní, výtvarné soutěže atd.). Žáci mohou absolvovat přípravný kurz anglického jazyka k Cambridge zkouškám a získat certifikát Cambridge English. Nabízíme  jim také mnoho zájmových kroužků (korálkování, zumba, hravá angličtina, stolní a logické hry, badatelský kroužek, přírodovědný, turistický a další).

Ve škole se pravidelně každý týden schází školní parlament. Aktivní zapojení žáků do jeho dění tak ve škole žákům vytváří bezpečnější prostředí pro otevřené diskuse, vyjádření a respektování jejich názorů, vede k pozitivním změnám ve škole. Parlamenťáci pořádají akce jako např. Pošta přátelství, Den bez batohů, Pyžamový den, poslední zvonění, vyhlašují mezi žáky různé ankety, zapojují se do participativního projektu města, fóra města a spolupracují s městským parlamentem dětí a mládeže.                                                          

Spolek rodičů při naší škole se schází pravidelně každý měsíc a aktivně se zapojuje do chodu školy. Pořádá pravidelné akce nejen pro žáky, ale i pro rodiče a širokou veřejnost (Jarní lampionový průvod, Džínový večírek pro rodiče, Ahoj, školo!, Mikulášskou nadílku a další).         

Škola vytvořila úspěšné partnerství se středními školami i firmami, které nabízí žákům nejen praktické zkušenosti a spolupráci, ale i účast v soutěžích zaměřených např. na polytechnickou výuku (stavebnictví, architekturu, …). Naši žáci 5. ročníku v listopadu 2023 úspěšně reprezentovali školu (1. místo) v polytechnické soutěži T-PROFI – talenty pro firmy. Soutěž pořádala Okresní hospodářská komora a žáci si v ní prověřili svoji manuální zručnost a technické myšlení. Žáci soutěžili pod vedením odborníků z firem společně se středoškolskými studenty ze SŠP Krnov. V říjnu 2023 žáci 8. a 9. tříd získali skvělé 1. místo v soutěži Bridge Builder Game ve stavění mostu ze špejlí a krásné umístění v soutěži Bricks Game, kdy žáci stavěli Adamsův dům z kostek Cheva. Obě soutěže pořádala SŠP stavební v Opavě.                                                                     

Kariérní poradce školy navázal spolupráci s Junior univerzitou při VŠB v Ostravě. Jeho záměrem je umožnit žákům zapojení se do speciálního programu a nabídky zajímavých workshopů a aktivit. Škola také spolupracuje s místní veřejnými institucemi jako např. s městskou knihovnou, s domovem seniorů, s místním informačním centrem, střediskem ekologické výchovy, hasiči, záchrannou službou, s MAP (Místní akční plán vzdělávání v obcích na Krnovsku) atd.        

Škola je zapojena do krajské sítě škol podpory nadání MSK pod vedením Ing. Čaputové Martiny (konzultant pro společné vzdělávání, lektor NPI ČR, konzultant krajské sítě podpory nadání MSK). Celý pedagogický sbor absolvoval školení Práce s nadanými žáky. Koordinátoři podpory nadání školy s NPI ČR spolupracují, na paní Čaputovou se obrací v případě potřeby jako na odbornou mentorku, pravidelně s ní komunikují a účastní se Kulatých stolů krajské sítě podpory nadání. Pod odborným vedením Ing. Čaputové postupně budují systém podpory nadání ve škole. Své kolegy podporují v identifikaci a podpoře nadaných žáků ve škole, v dalším vzdělávání, nabízí jim dostatek zdrojů pro samostudium, podporují vzájemné sdílení zkušeností ve škole.

Koordinátoři podpory nadání:

 1. stupeň - Mgr. Kopecká Martina kopecka@zs1krnov.cz

 2. stupeň - Mgr. Krusberská Nikola zs1@zs1krnov.cz