ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126

  • Základní škola

www.zscapkova.cz
Čapkova ul. 126, 339 01 Klatovy
PaedDr. et Mgr. Dana Martinková, Ph.D.
Tel.: 376313353
Tel.: 731505192
martinkova@zscapkova.cz
Člen KSPN

Vize: KAŽNÉ DÍTĚ JE V NĚČEM NADANÉVize: KAŽNÉ DÍTĚ JE V NĚČEM NADANÉNaše škola se snaží systematicky podporovat nadání a potenciál každého žáka.

Systém podpory nadání a potenciálu žáků naší školy:Systém podpory nadání a potenciálu žáků naší školy:

1. Základním prvkem podpory nadání a potenciálu každého žáka je kvalitní, bezpečné a podnětné klima jednotlivých tříd a celé školy. Jedná se především o součinnost třídních učitelů s danou třídou na základě třídních pravidel, moderaci vztahů ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, komunikaci žáků napříč školou v žákovském parlamentu, podporující komunikaci škola – rodiče.

2. Na bezpečné a podporující prostředí navazuje vnitřní koncepčně - systémová diferenciace, která probíhá uvnitř třídy a má flexibilní podobu. Jedná se především o diferenciované dělení tříd (např. v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyky), výběrové semináře volitelných předmětů, programy podpory nadaných (jednorázové či krátkodobé semináře a akce), jazykové kluby, kroužky podporující nadání, projektové dny ve škole i mimo školu aj.

3. Vnitřní koncepčně - systémová diferenciace následně umožní osobní rozvoj žáků. Žáci poznají své silné i slabé stránky, vnitřní limity a hodnoty. Na základě individuální motivace a sebeřízení budou moci zažívat vyšší míru osobního úspěchu. Jeden z klíčových předpokladů úspěšného vzdělávání každého žáka je jeho aktivita ve výuce (někdy označovaná jako participace nebo angažovanost).