Jak řešit problémy spojené se společným vzděláváním nadaných žáků v běžné škole?

Přinášíme přehled zpracovaných nejčastějších otázek a dilemat spojených s tímto problémem.

Dotazy k rozvoji nadání a péči o nadané v rámci výuky

  • ·      Podmínky pro učitele jsou nastaveny tak, že ani nemá příliš mnoho možností, jak se například ve výuce mimořádně nadanému žákovi více věnovat – vysoký počet žáků, nedostatečné časové možnosti apod.

Odpověď:  Identifikaci a podporu nadání žáků primárně zajišťuje škola. Škola je také místem, které může využít podpůrná opatření prvního stupně. Může jít například o:

Individuální integrace je model využívaný nejčastěji. Individuální integrace je zajišťována v běžné třídě, kde nadaný žák pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu. Je nutné zajistit, aby se žák nestal terčem verbálních či agresivních útoků ze strany spolužáků, aby nezůstal sociálně izolován, aby se na něj nepoukazovalo a tím se neetabloval jako kuriozita třídy. Nepřípustný je také druhý extrém, kdy se učitel věnuje přípravě či realizaci výuky nadaného žáka natolik, že má na zbytek třídy minimum času. Hlavním úskalím individuální integrace je tedy zejména vytíženost učitele a náročnost v rozložení přípravy i výuky.

Individuální vzdělávací plán (IVP) - před sestavením IVP by měl učitel zmapovat úroveň znalostí žáka prostřednictvím podrobné pedagogické diagnostiky v předmětech, kterých se nadání týká. Žákův vzdělávací plán by měl upravit na základě této diagnostiky. Ruku v ruce s vytvořením IVP by měly být zjištěny žákovy zájmy a podle nich volit též doplňkové aktivity, které podpoří rozvoj nadání, samostatnost i zodpovědnost. Součástí funkčního IVP je hodnocení, prováděné ke koci pololetí. Slouží zejména učitelům, kteří žáka přebírají ve vyšších ročnících.

Na opakující se žádosti školské praxe o metodickou podporu pro pracovníky, kteří se mimořádně nadaným žákům dlouhodobě věnují, vznikla příručka Krok za krokem s nadaným žákem, s podtitulem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. Ke stažení:

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Tvorime-IVP_CELY-v2-web.pdf

Studijní skupiny nadaných v běžné třídě – nadaní se předmětům a činnostem věnují ve studijních skupinách, které vznikají vynětím nadaných žáků z kmenových tříd, většinou v rámci jednoho ročníku. To jim umožňuje kontakt, sdílení a spolupráci s podobně nadanými jedinci stejného věku i zaměření. Na zbývající předměty zůstávají se svou třídou.

Třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů – o zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy po posouzení jeho nadání a předpokladů a se souhlasem jeho zákonných zástupců. Výhodou je homogenní skupina žáků, ve které jsou dostatečně uspokojovány specifické vzdělávací potřeby. Vzniká tak prostor pro akceleraci, obohacování učiva konkrétním směrem, zadávání typizovaných úkolů či rozsáhlejší samostatné práce nebo projektů.

Metoda otevřených dveří – žák dochází na jeden či více předmětů do vyššího ročníku. Nevyžaduje téměř žádnou přípravu, je však třeba mít zajištěno zvládnutí učiva v příslušném ročníku. Tento model je osvědčený, variabilní, velmi často aplikovaný. Dle možností a dispozicí žáka lze bez obtíží postihnou jakékoliv změny.

Přeřazení do vyššího ročníku – jedna z forem podpory nadaných ve školách, kterou umožňuje Školský zákon. Umožňuje přestup žáka do vyššího ročníku, aniž by musel absolvovat předešlý ročník. V praxi se tato varianta nepoužívá příliš často. Přináší úskalí, zejména v sociálních vztazích mezi žáky. Mentálně žák do vyššího ročníku sice patří, v citové a sociální oblasti za staršími spolužáky zaostávají. Velký rozdíl může být zaznamenán i v tělesném vývoji. Takové přeřazení žáka do vyššího ročníku pak může přinést osamělost, nepochopení a vyčlenění z kolektivu. Model je vhodný, pokud si výrazně nadaný žák se svými vrstevníky nerozumí a nemá si co říci ve studijní ani v osobní rovině. Jestliže si však se spolužáky rozumí i přes výrazně vyšší intelekt a kamarádí se, tak by s přestupem do vyššího ročníku neměla škola spěchat.

  • Jak má rodič, který má zájem o tento model akcelerace postupovat?

1) Promluví si s učiteli jednotlivých předmětů, zda zvládne učivo nejen v oblasti, která je mu blízká, ale i v dalších předmětech;

2) Podá písemnou žádost řediteli školy, čímž se rozbíhá správní řízení;

3) Žák absolvuje vyšetření v příslušné pedagogicko-psychologické poradně. Zde je nutné získat pozitivní stanovisko PPP, které je podmínkou pro kladné vyřízení žádosti.

4) Ředitel stanoví komisi, termín zkoušky a obsah zkoušky.

5) Po úspěšném absolvování zkoušky ředitel vydá rozhodnutí o zařazení žáka do příslušného ročníku a třídy.

Znění příslušné vyhlášky, kterou se celý proces řídí: http://www.msmt.cz/uploads/Vyhlaska_c._272016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf

  • Škola nemá prozatím takové možnosti a ani záběr, aby mohla nějakým způsobem podporovat žáky v jejich mimoškolních vzdělávacích činnostech

Odpověď: Nadané děti mají zpravidla úplně jiné, pro ostatní netypické zájmy, takže je nemají s kým sdílet. Daleko hůř se jim též budují a udržují sociální vazby. V kroužku či projektu však spřízněnou duši najít mohou.

Spolupráce střední a vysoké školy nebo SŠ a firem je ideální formou podpory rozvoje nadání. Spolupráce může probíhat v oblasti praxe, výzkumu i výuky. Při organizaci talentových soutěží, při podávání společných grantových projektů, poradenstvím při tvorbě ročníkových prací a projektů.

http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/zprava_souhrnna_grafika_v5.pdf,

www.projektpospolu.cz,  http://www.vysokeskoly.cz/sluzby-pro-vs/

http://www.oez.cz/o-spolecnosti/spoluprace-se-skolami

  • Příklady dobré praxe:

http://www.nuov.cz/kurikulum/spoluprace-ceske-barmanske-asociace-se-stredni-a-vysokou

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/uzka-spoluprace-firem-se-skolami-pomalu-ale-jiste-prinasi-sve-ovoce-20161012.html

http://www.vys-edu.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600139&id_dokumenty=6157

  • Dále je možné využít:

TALNET - je projekt pro zvídavou a nadanou mládež ve věku 13 do 19 let se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky. Nabízí vzdělávací, badatelské a komunikační aktivity z různých oborů fyziky, matematiky, chemie, biologie, geografie a technických disciplín šité na míru zvídavým. Talnet jako nesoutěžní aktivita, ale celoroční a systematická činnost pokrývá tu část spektra péče o nadané, kterou soutěže a krátkodobé aktivity z důvodu své struktury naplnit nemohou. Jedná se o podporu zejména těch nadaných, kteří se buď soutěžních aktivit neúčastní, nebo kteří v nich z různých důvodů nepodávají výkony odpovídající jejich potenciálu. Systém užívaný Talnetem, kdy nad řešeními úloh vede žák dialog s instruktorem a sám si může zvolit prostředí a čas, které mu vyhovují, umožňuje projevit nadání, které jinak může být zakryto stresem, stupněm sociálních dovedností nebo nedostatkem času pro dostatečně „dokonalé" nebo kreativní řešení úkolu. Účastníci Talnetu mají k dispozici i psychologickou diagnostiku s možností konzultovat své výsledky s psychologem. Hlavními typy aktivit v Talnetu jsou online kurzy (T-kurzy), práce na vlastních projektech, exkurze na odborná pracoviště s online přípravou (T-exkurze), projektově badatelská aktivita s online přípravou garantů badatelských záměrů (T-expedice), společná soustředěnímezinárodní aktivity a strukturované hry pro jednotlivce i týmy. http://www.talnet.cz

Centrum nadání – je skupina odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Centrum nadání skýtá širší nabídku služeb především pro školy, ale také rodinám s nadanými dětmi. Přímo dětem a mládeži poskytuje programy, informace a intelektově prospěšné aktivity. http://www.centrumnadani.cz

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) – organizace, která motivuje talentované a cílevědomé žáky a studenty základních a středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. Pomáhá jim obohatit a akcelerovat učivo a vzdělávání. Nabízí programy se širokou nabídkou prezenčních kurzů, které jsou vhodné jako mimoškolní vzdělávací aktivity - Objevitelské soboty a Letní programy CTM.

www.ctm-academy.cz

Mezinárodní Centrum pro talentovanou mládež (CTY) - neziskové centrum, které identifikuje nadání u mladých lidí prostřednictvím hledání talentů. Živí jejich intelekt a osobní růst prostřednictvím programů léta a on-line kurzů. http://cty.jhu.edu

Společnost pro talent a nadání ECHA - komunikační síť, podporující výměnu informací mezi lidmi, kteří se zajímají o vysoké schopnosti – učiteli, vědci, psychology, rodiči i samotnými nadanými. S rostoucí sítí ECHA se zlepšuje péče o nadané a toto zlepšení je k užitku všem členům společnosti. http://www.talent-nadani.cz

Talentcentrum NIDV - je oddělení, jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti. Jeho pracovníci zabezpečují 15 soutěží vyhlašovaných MŠMT, podílí se na přípravě a výjezdech delegací ČR na mezinárodní soutěže, koordinují soutěže vyhlašované a doporučované MŠMT (mj. legislativa, ekonomické a organizační zabezpečení), zavádí nové postupy práce s talentovanými dětmi (např. projekt TALNET). http://talentovani.cz

Centrum rozvoje nadaných dětí Brno - je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. Cílem centra je zkvalitnit vzdělávací a výchovnou péči o mimořádně nadané děti a žáky podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních (zajistit kvalitní a přesnou identifikaci nadání), edukací osob, které s těmito dětmi pracují prostřednictvím vzdělávacích kurzů, pořádáním odborných konferencípopularizací a osvětou mezi rodiči nadaných dětí, výzkumnými aktivitami, které vedou k přesnějšímu chápání problematiky nadání a souvisejících témat, odbornými diskusemi mezi odborníky a rodiči, spoluprací se zahraničními odborníky. http://www.nadanedeti.cz

Mensa ČR - je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). www.mensa.cz

Dětská Mensa – je součást Mensy ČR zaměřena na věkovou skupinu 5–19 let. Pořádá jednorázové aktivity pro nadané děti, kluby nadaných dětí, herní klubypobytové campypříměstské campy a setkání členů a příznivců Dětské Mensy. Každoročně pořádá Logickou olympiádu.

www.deti.mensa.cz

Národní ústav pro vzdělávání - sekce Nadání a nadaní - informační web poskytuje návštěvníkům soubornou informaci z oblasti nadání a péče o nadané na témata přesahují rámec aktivit NÚV.

http://www.nuv.cz/t/nadani

Příklady podpory a rozvoje odborného růstu mimořádně nadaných žáků z dobré praxe, které lze využít jako inspiraci, naleznete na: http://www.podporatalentu.cz

Další organizace podporujících nadané děti a mládež naleznete na http://talentovani.cz/system-podpory-nadani/organizacesystem-podpory-nadani/organizace

  • Škola neidentifikuje mimořádně nadané (neprobíhají žádné testy, šetření); klasická odpověď: „nemáme mimořádně nadané žáky"

Odpověď: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP) vytvořil didaktické testy určené k identifikaci nadaných žáků v oblastech fyziky, chemie a biologie. Dále vytvořil verbální test ke zjišťování kreativity, posuzovací škálu k identifikaci nadaných žáků na stupni ZŠ učiteli a doporučení (standardy) pro pedagogickou diagnostiku nadání v PPP. Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA)

V rámci ESF byla vytvořena testová baterie IDENA obsahující 7 posuzovacích škál (dvě škály pro 1. stupeň ZŠ a pět škál pro 8. a 9. ročníky – oblast českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie a biologie) a 2 didaktické testy (pro 8. a 9. ročníky, jen oblast matematiky a českého jazyka; pro fyziku, chemii a biologii se je vytvořit nepodařilo). Dále byl v rámci tohoto projektu vytvořen verbální test tvořivosti Vytváření příběhů. Ve spolupráci s koordinátory péče o nadané (PPP) byl vytvořen stručný Standard komplexního vyšetření mimořádného nadání v PPP

Publikace Vyhledáváme rozumově nadané žáky je věnována možnostem pedagogické (pre)identifikace nadaných. Publikace je bezplatně dostupná ke stažení na stránkách NÚV www.nuv.cz/uploads/rovne_prilezitosti_ve_vzdelavani/nadani/literatura/vyhledavame_rozumove_nadane_zaky.pdf

Žádosti ze školské praxe o metodickou podporu a pomoc nejen výchovným poradcům, ale dalším pedagogickým pracovníkům, zabývajících se prací s nadanými žáky, byly podnětem k vniku příručky Krok za krokem s nadaným žákem – Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka: http://www.nuv.cz/uploads/rovne_prilezitosti_ve_vzdelavani/nadani/literatura/tvorime_ivp_mimoradne_nadaneho_zaka.pdf

Česká školní inspekce vydala metodické publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Publikace s úlohami na rozvoj dovedností ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti.

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu/Vyuziti-vysledku-vyzkumu-seznam-clanku/Ulohy-pro-rozvoj-dovednosti

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu/Vyuziti-vysledku-vyzkumu-seznam-clanku/Ulohy-pro-rozvoj-matematicke-gramotnosti

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu/Vyuziti-vysledku-vyzkumu-seznam-clanku/Ulohy-pro-rozvoj-prirodovedne-gramotnosti

http://www.csicr.cz/getattachment/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu/VYUZITI-VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-A-JEJICH/matem-a-prirod-ulohy-pro-1-stupen-publikace-(1).pdf

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu/Vyuziti-vysledku-vyzkumu-seznam-clanku/Ctenarske,-matematicke-a-prirodovedne-ulohy-pro-pr

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu/Vyuziti-vysledku-vyzkumu-seznam-clanku/Ulohy-pro-rozvoj-ctenarske-gramotnosti

  • Nabídky dalších aktivit vhodných pro nadané, které přijdou na školu se přímo k žákům často nedostanou, ředitelé často poštu úplně smažou.

Odpověď: Zda se škola té které soutěže zúčastní, záleží na motivaci ředitele školy, který je za uskutečnění soutěže na škole odpovědný. Ten pak pověřuje organizací učitele („pověřený učitel"). Přehled všech soutěží vyhlašovaných MŠMT najdou zájemci z řad učitelů, rodičů i dětí ve Věstníku MŠMT ČR, který má tradičně bohatou nabídku vyhlášených soutěží: http://www.msmt.cz/file/37730

Žák, student, který má zájem účastnit se soutěže, která na jeho škole neprobíhá, může požádat tajemníka/tajemnici soutěže nebo krajského koordinátora o zprostředkování absolvování školního kola na jiné škole, která danou soutěž organizuje. Okresní a krajská kola jsou pak organizována krajem, ústřední kola tajemníky soutěží viz. Věstník MŠMT ČR.

Na základě Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 schválené MŠMT ČR jsou postupně zaváděny Krajské sítě podpory nadání (KSPN). Tyto poskytují v ČR systematickou a kvalitní nabídku aktivit a služeb pro kognitivně nadané s využitím regionálních možností: http://talentovani.cz/system-podpory-nadani/krajske-site

Souhrn nabídek vhodných pro rozvoj nadání najdete na http://talentovani.cz/system-podpory-nadani/kalendar-akci/

Dle šetření ČŠI:

V souladu s výsledky elektronického zjišťování naprostá většina středních škol podporovala účast mimořádně nadaných a nadaných žáků na soutěžích a olympiádách a téměř dvě třetiny škol zapojily mimořádně nadané žáky do zahraničních akcí. Tyto jednorázové aktivity převládaly nad soustavnějšími formami podpory (speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, úpravy organizace vzdělávání, stipendia apod.), jak ukazuje tabulka č. 11. Také v případě nadaných žáků převládaly dílčí formy podpory doplňkového významu (podpora účasti na soutěžích a olympiádách, zapojení do projektů) nad podporou systematickou (individuální přístup v hodině, diferenciace úkolů ve výuce). Na rozdíl od základních škol střední školy výrazně častěji získaly dotaci z programu Excelence. Tuto dotaci získalo 42,9 % škol zapojených do elektronického zjišťování.

http://www.csicr.cz/html/TZ_Podpora_mimoradne_nadanych/flipviewerxpress.html

  • Nedostatečné povědomí všech o možnostech pro nadané a jejich identifikaci

Odpověď:  Aby učitelé mohli věnovat nadaným žákům potřebnou péči a pozornost, musí být s problematikou nadání obeznámeni z různých hledisek. Jedná se zejména o umění vyhledávat nadané a diagnostikovat nadání. Identifikace je podstatným momentem individualizace vzdělávání, ať už z pohledu optimální výuky těchto žáků ve specializovaném programu, nebo v rámci jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu. V tomto procesu je nanejvýš žádoucí spolupráce všech osob a institucí zainteresovaných na vzdělání žáka (učitel, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, rodič žáka, vedoucí mimoškolních aktivit, pracovník PPP i SPC, dětský lékař, odborné lékařské pracoviště a další).

   Učitelé mají často tendenci nadání nadhodnocovat, nebo podhodnocovat. Někdy se také stává, že určité projevy chování (plačtivost, afektovanost, agresivní projevy vůči sobě či spolužákům, odmítání či odmítání autority, sebeprosazování a jiné) učitelé zaměňují za projevy poruch ADD, ADHD, poruchy autistického spektra či prostou nevychovanost a drzost. Pedagog se tedy obrací na pomoc poradenského zařízení až tehdy, chová-li se žák „problémově" (nespolupracuje, záměrně chybuje, trémě na sebe upozorňuje, nezvládá tlak na výkon, nedokáže přijmout porážku, prosazuje svou bezchybnost a podobně). Pokud se tedy rodič či učitel domnívá, že by žák mohl být mimořádně intelektově nadaný, je potřeba navštívit PPP či SPC včas. 

   Faktem zůstává, že SŠ ve znatelně menší míře než ZŠ spolupracují při identifikaci talentů se školskými poradenskými zařízeními a spoléhají se na vlastní metody diagnostiky nadání. Se školským poradenským zařízením kooperují pouze při vytváření návrhu na IVP. V poradně přitom rodiče nadaného dítěte dostanou doporučení, jakou školu by mohlo navštěvovat, jak vhodně nadání podpořit, jak k němu přistupovat. Vyšetření schopností, respektive nadání, spadá do standardu činností školského poradenského pracoviště (PPP a SPC).  S diagnostikou uměleckých či pohybových dovedností vypomáhá svým posudkem externí odborník. V každém kraji ČR pracuje krajský koordinátor péče o nadané, psycholog a speciální pedagog. 

Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů - v každém kraji ČR působí 1 - 2  koordinátoři (psychologové PPP a speciální pedagogové).  Tito odborníci diagnostikují nadané žáky, podílejí se na vytváření podmínek kvalitní spolupráce se školami, které se specializují na nadané žáky, doporučují jim vhodné metody a formy vzdělávání, podpůrné pomůcky a jiné. Jejich seznam najdete v sekci Krajské sítě

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) sdružuje odbornou i laickou veřejnost za účelem šíření dostupných vědeckých informací v oblasti správného fyziologického vývoje dětí (dětského mozku). Podílí se na rozvoji různorodých aktivit vedoucích k povzbuzování a podpoře plného rozvoje vrozeného dětského potenciálu. http://www.capard.cz

NÚV doporučuje pomůcky pro nadané a mimořádně nadané. Pomůcky s normovanou finanční náročností z kategorií K. II až K. IV slouží k podpoře rozvoje a uplatnění potenciálu (nadání) žáka ve škole a/nebo školském zařízení (samostatné doporučení pro školu a pro školské zařízení) v souladu s jeho vzdělávacími zájmy a potřebami.

http://www.pedagogicke.info/2016/08/nuv-doporuceni-pomucek-pro-nadane.html

Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání byl vytvořen ve spolupráci s psychology PPP – krajskými koordinátory péče o nadané a speciálními pedagogy PPP – koordinátory péče o nadané s cílem napomoci potřebnému plošnému rozšíření kvalitní diagnostiky mimořádného nadání v PPP. Aktualizovaná verze Standardu nově zahrnuje i oblast pedagogické diagnostiky mimořádného nadání a pedagogické prediagnostiky nadání. Standard má charakter doporučení, někdy kolečko testů může vyústit až individuálním vzdělávacím plánem nebo přeskočením ročníku. Na základě identifikace nadaného žáka v PPP a stanovení podpůrných opatření může škola pro nadané žáky mimo jiné opatřit speciální učebnice či pomůcky. Má také možnost pronajmout si odborné pracoviště nebo vybavení. Žák může také získat podporu ve středisku volného času.

Dále je nezbytné zlepšení odborných kompetencí pro osoby pracující s nadanými mladými lidmi. Jedná se o přípravu budoucích pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání. V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků existuje dostatek kvalitních vzdělávacích programů zaměřených na tuto problematiku.

Vzdělávací programy na objednávku

         Pro konkrétní profesní potřeby připraví NIDV krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy pro celý pedagogicky sbor či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje.

         Tento typ programů prohlubuje, rozšiřuje a sjednocuje znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo jejich částí, zvyšuje dostupnost a efektivitu dalšího vzdělávání.

         Programy na objednávku školy s oblibou využívají např. k pomoci s tvorbou ŠVP.

         Vzdělávací programy na objednávku respektují požadavky objednavatele, vhodně reagují na konkrétní podmínky a racionálně využívají finanční prostředky školy.

Objednávka vzdělávacího programu na objednávku

         Pokud v programové nabídce nenaleznete pro vás vhodný program, který byste chtěli u vás realizovat, obraťte se osobně na garanta dané vzdělávací oblasti z příslušného krajského pracoviště NIDV alespoň dva měsíce před plánovaným datem konání programu a dojednejte s ním podrobnosti.

https://www.nidv.cz/vzdelavani-2/1299-programy-na-objednavku

  • Konzultace nových projektů s nadanými, nadaní jsou často kreativní, přesto jejich názor na aktivity většinou nikoho nezajímá; chybí prvek spolupráce

Odpověď:  S žákem, studentem by se mělo pracovat jako s partnerem, spolutvůrcem školního procesu. Když se spolupodílí, cítí zodpovědnost za výsledek. RVP po učiteli a škole žádá, aby žáci získávali „klíčové kompetence". Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální způsobilosti, které žákovi slouží i v dalším životě. Jednou z nich je kompetence komunikativní. Díky ní by se žáci měli vyjadřovat a obhajovat své názory formou akceptovatelnou pro druhou stranu. Další důležitou kompetencí v této souvislosti je kompetence k řešení problémů. Měl by umět rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o jeho příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení vzniklého problému. Využívat k tomu vlastního úsudku a kritického myšlení i názoru dospělé osoby zasvěcené do problému. Nenechat se odradit případným prvotním nezdarem a vytrvale hledat konečné řešení problému. Měl by být schopen své návrhy obhájit a být za svá rozhodnutí nést zodpovědnost.    

Dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků mají žáci a studenti právo (1e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.

  • Finanční podpora – žáci jsou často z chudých rodin; náklady na některé aktivity jsou poměrně vysoké, neumožňují tedy žákům se jich zúčastnit (nebo žáci neví, kam se o podporu přihlásit). Navíc potřeba financování vyvstává z aktuální nabídky aktivit, někdy nelze předem specifikovat finanční náročnost, zažádat si o finance z grantů, programů podpory. Často je problém i cestovné.

Odpověď: MŠMT vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

   Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky.

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce

Kromě tolik potřebné práce s pedagogickými pracovníky přímo v  prostředí škol, pomůže projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) i ředitelům, kteří v oblasti školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze kultivovat vzdělávací systém. Experti z projektu SRP poskytnou v rámci ustavených krajských Center podpory zájemcům, kteří se chtějí zapojit do výzev v rámci OP VVV, poradenskou a konzultační pomoc. 

https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni