Tematické okruhy příspěvků

Časopis přijímá příspěvky vztahující se k širokému tématu kognitivního (rozumového), umělec-kého a pohybového nadání. Není možné vytvořit seznam témat, který by problematiku nadání do-konale pokryl. Níže uvedené okruhy jsou tedy spíše určitými vodítky, náměty a snad i inspirací pro budoucí přispěvatele. Prosíme tedy autory, aby se necítili být těmito náměty jakkoli limitováni, neboť tématika mimořádného nadání je skutečně velmi široká.

 • Nadání a společenské souvislosti. (Např. dovedeme dospělé nadané uplatnit, máme o ně zájem?)
 • Co utváří nadání?
 • Jak nejlépe vyhledávat a podporovat nadané?  Nástroje, metody, postupy  (pro i proti).
 • Jak nejlépe vzdělávat a motivovat nadané? Základní modely a metody vzdělávání (pro a proti).
 • Typologie nadaných žáků a studentů.
 • Nadaní v útlém věku.
 • Vstup nadaných dětí do školy před dovršením šestého roku.
 • Role motivace (včetně volních a pracovních vlastností) v mimořádném výkonu.
 • Mají nadaní nějaké specifické problémy?
 • Nadaní a přírodní vědy (Např. umíme rozpoznat a vzdělávat Eisteiny a Edisony?)
 • Nadaní s handicapem.
 • Nadaní a podvýkonnost
 • Rodiče nadaných.
 • Učitelé nadaných.
 • Spolupráce rodiny a školy vzhledem k podpoře nadání
 • Nadaní v jednotlivých vývojových etapách.
 • Mimoškolní podpora rozvoje nadání dětí.
 • Nadační podpora nadaných.
 • Profesní směřování nadaných studentů.
 • Poradenství nadaným žákům a jejich rodičům.
 • Profesní rozvoj pedagogů vzhledem k podpoře nadání.
 • Školní koncepce podpory nadání a kvalita školy vzhledem k podpoře nadání.
 • Školní koordinátor podpory nadání.
 • Vzdělávání nadaných žáků, celospolečenské problémy a výzvy.
 • Kurikulum pro rozvoj nadání žáků (metody, formy, hodnocení, IVP, PLPP, atd)
 • Rozvoj nadání v kontextu inkluzivní školy.
 • Příklady dobré praxe v rozvoji nadaných.
 • Systém podpory nadání a nastavení spolupráce napříč jednotlivými institucemi.
 • Výběr školy pro nadané žáky, systém výběru nadaných žáků do specializovaných škol.